Adviesraad Sociaal Domein

Dit is de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal. De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. Advies over beleid, regels, plannen en de uitvoering van voorstellen in het sociaal domein.

De werkzaamheden van de adviesraad zijn verdeeld over zeven aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden zijn hieronder vermeld. Elk aandachtsgebied omvat één of meerdere onderwerpen. Voor ieder aandachtsgebied is een lid van de adviesraad verantwoordelijk.

Aandachtsgebieden Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal

De gemeente Roosendaal zet de komende jaren in op de 6 themalijnen bestaanszekerheid:

 1. Gedachtengoed BuddyLink
 2. Quiet Community Roosendaal
 3. Schuldhulpverlening
 4. Vertrouwensexperiment
 5. Kindgericht armoedebeleid
 6. Armoedemonitor

Deze themalijnen sluiten aan bij de focus van het armoedebeleid op duurzaamheid, verbinding met de Roosendaalse samenleving en meedoen op basis van eigenwaarde. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners, maar niet voordat er met zorg en ondersteuning is geïnvesteerd in het hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie. De themalijnen worden in samenwerking met de betrokken partners gevolgd, voorbereid, neergezet en/of verankerd.

Cultuur

In de gemeente Roosendaal streven we een gezond cultureel klimaat na dat, in zijn diversiteit en onderlinge kruisbestuiving, dienstbaar is aan de gehele samenleving.

Dat uit zich in drie subdoelstellingen:

 1. Iedereen kan zijn talenten en creatieve sterktes ontwikkelen (presteren). Denk aan cultuureducatie op school en in de vrije tijd, de bibliotheek, amateurkunst en professionele makers.
 2. Cultuur stimuleert ontmoeting en innovatie in alle domeinen van de stad (verbinden). Denk aan kunst in het sociale domein om mensen met elkaar in contact te brengen, tegen eenzaamheid, om armoede of pesten bespreekbaar te maken of bewustwording van het milieu.
 3. Inwoners kunnen zich laten inspireren door een divers kunst en cultuuraanbod in de gemeente (inspireren). Kennis nemen van erfgoed, bezoek aan een museum of de schouwburg, culturele evenementen, beelden in de buitenruimte, openluchttheaters ed.

Sport

We streven ernaar dat alle inwoners van de gemeente Roosendaal voldoende bewegen en een actieve en vitale leefstijl ontwikkelen. Alle inwoners hebben de mogelijkheid om te kunnen sporten en bewegen op een voor hen passende manier. Sport zetten we in het sociaal domein in als middel om elkaar te kunnen ontmoeten, te kunnen ontspannen en te werken aan je gezondheid. Zo investeren we doormiddel van sport in vitale en veerkrachtige inwoners, die zo lang mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Eenzaamheid leidt tot ongelukkige en ongezonde inwoners. Vanuit de lokale coalitie tegen eenzaamheid Roosendaal wordt het thema eenzaamheid onder de aandacht gebracht, gehouden en aangepakt. Er wordt primair ingezet op preventie en vroegsignalering. In de aanpak worden vier actielijnen gevolgd: inzicht in de problematiek, lokale coalitie en samenwerking, signaleren en bespreekbaar maken, doorbreken en duurzame aanpak.

Om eenzaamheid te verminderen is het belangrijk dat mensen in staat worden gesteld om mee te kunnen doen. Dit bereiken we door persoonlijke oorzaken weg te nemen, toegankelijkheid en bereikbaarheid van activiteiten en voorzieningen te vergroten, en de sociale verbondenheid in buurt en wijken te vergroten.

De gemeente Roosendaal streeft ernaar dat alle inwoners ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking volop kansen hebben om fijn, veilig en gezond te kunnen leven en zich optimaal te kunnen ontwikkelen op zijn of haar manier. Roosendaal wil een gemeente zijn waar iedere inwoner mee kan doen en waar vanuit tolerantie en mededogen plaats is voor diversiteit, waar iedereen erbij hoort en zich geaccepteerd voelt.

Inclusie is geen apart ‘dossier’ of  apart ‘beleidsveld’, maar is opgenomen binnen de verschillende beleidsterreinen; zo borgen we inclusie op een duurzame manier. Dat betekent dat op alle beleidsterreinen ontwikkelingen zijn op het gebied van inclusie.

De jeugd heeft de toekomst! De gemeente Roosendaal streeft voor alle kinderen en jongeren gelijke kansen op een goede toekomst na en dat zij op kunnen groeien in een gezonde leef- en leeromgeving.

Een leefomgeving waarin het goed toeven is en waar respect en verdraagzaamheid in diversiteit gangbaar is. Een stabiele thuisbasis en een gezond en veilig opgroeiklimaat zijn hiervoor de basis.

Een leeromgeving die zich kenmerkt door onderwijs waar alle kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontplooien, en kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn om met zelfvertrouwen en zo zelfstandig als mogelijk aan het volwassen leven te beginnen.

Om te voorkomen dat er sprake is van uitval of achterstand in zowel de leer- als leefomgeving, is er ruimte voor passende hulp en ondersteuning.

Gelijke kansen, een gezond en veilig opgroeiklimaat, goed en passend onderwijs; Fundamenten waarop een goed beleid voor het domein Jeugd en Onderwijs in de gemeente Roosendaal kan worden gebouwd.

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen betaald te laten werken en mee te laten doen met de samenleving. Zo helpen overheid en ondernemers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te vinden. Voor de Participatiewet geldt: werk gaat voor inkomen. Er wordt ondersteuning geboden om mensen aan het werk te helpen. Lukt dit niet, dan is er inkomensondersteuning in de vorm van een bijstandsuitkering. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert de Participatiewet namens de gemeente Roosendaal uit.

Sinds 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd en deze is in 2015 grondig herzien. Het doel van de Wmo is dat inwoners met fysieke of psychische beperkingen zolang mogelijk in hun omgeving kunnen blijven functioneren en wonen. Er vallen diverse voorzieningen onder de Wmo zoals: hulp bij het huishouden, begeleiding en hulpmiddelen.

Over de adviesraad

Verbinding met de achterban is essentieel voor de adviesraad. Om deze verbinding met de Roosendaalse bevolking en instellingen te borgen is het Netwerk van expertise ingesteld. Personen en instellingen die zich hiervoor aanmelden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de adviesraad en betrokken bij adviesaanvragen die aan de orde zijn. Een uitgebreid netwerk is essentieel voor het functioneren van de adviesraad.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich voor het netwerk van expertise aan te melden. Dat kan via info@asdroosendaal.nl.

De adviesraad vergadert elke eerste maandag van de maand. Vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en beginnen om 19.00 uur.
Te bespreken onderwerpen worden vooraf bekend gemaakt via de nieuwsbrief en onze Facebookpagina.

Ook wordt daarbij aangegeven of de vergadering in fysieke vorm of via Teams wordt gehouden. Aanmelden voor een vergadering en het aandragen van te bespreken onderwerpen kan uitsluitend via email: info@asdroosendaal.nl.

Bekijk informatie over reeds gehouden vergaderingen.

Het resultaat van het werk door de adviesraad, vindt u in de uitgebrachte adviezen van de adviesraad

Er zijn diverse mogelijkheden om in contact te komen met de adviesraad:

 • Per telefoon op nummer: 0165 579 111 (zonder netnummer ervoor)
 • U kunt ook mailen naar: info@asdroosendaal.nl
 • Voor contact met een van onze leden neemt u rechtstreeks per email contact met hen op.
  De emailadressen kunt u vinden bij de profielfoto’s onderaan deze pagina.

Nieuws over de adviesraad vindt u in de diverse rubrieken op deze website, in de nieuwsbrieven van de adviesraad en op de Facebookpagina van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal.

Samenstelling adviesraad

De adviesraad bestaat uit negen leden. Zeven leden beheren elk een van de domeinen van de adviesraad.
Twee leden, de voorzitter en de secretaris, hebben algemene taken.
Vanuit de gemeente wordt de adviesraad ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretarieel medewerker.