Roosendaal investeert in de toekomst van het voortgezet onderwijs

Raadhuis Roosendaal
13 juli 2017
Goede scholen vragen ook om goede huisvesting. Daar is in Roosendaal al een flinke start mee gemaakt. Nu komt dat proces in een stroomversnelling. Een groot aantal taken op gebied van onderwijshuisvesting is eerder al van de gemeenten overgegaan naar de schoolbesturen. In het verlengde hiervan wordt de zorg voor adequate onderwijshuisvesting voor het Voorgezet Onderwijs nu volledig gedecentraliseerd.

Met de decentralisatie wordt de wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting toevertrouwd aan de schoolbesturen (vereniging OMO van OMO sg Tongerlo en SOVOR van het Jan Tinbergen College. De uitvoering van onderhoud, verbouw én nieuwbouw wordt door de schoolbesturen zelf geregeld  De gemeente blijft nauw betrokken, maar de schoolbesturen  kunnen vanuit hun taakstellend budget zelf besluiten hoe zij de beschikbare middelen inzetten voor huisvesting. Zij bepalen zelf welke investeringen op welk moment belangrijk zijn waardoor maatwerk mogelijk is. Trajecten voor huisvesting worden hierdoor met jaren verkort, de kosten die gemoeid zijn met nieuwbouw en onderhoud worden optimaal afgestemd en de kwaliteit van onderwijshuisvesting krijgt voor het volledig voortgezet onderwijs een duurzame impuls.

Beide schoolbesturen hebben voor tientallen jaren goede afspraken gemaakt en vastgelegd in overeenkomsten met de gemeente Roosendaal. Door de besturen zijn inmiddels plannen gemaakt voor de komende jaren, waarin ingrijpende verbouwingen en nieuwbouw van de scholen zijn voorzien. Zowel OMO sg Tongerlo als het JTC beschikken over enkele jaren over mooie locaties, beter geclusterd en afgestemd op de toekomstige behoeften. Hiermee wordt een aantrekkelijk en toekomstbestendig scholenlandschap gerealiseerd waar een onderwijsaanbod mogelijk is dat past bij de wensen van ouders en kinderen in de Gemeente Roosendaal.

Ook met de besturen voor het primair onderwijs wordt gesproken over de mogelijkheden en voorwaarden voor volledige decentralisatie van de huisvesting. Deze gesprekken zijn nog volop gaande, waarbij de intentie is om evenals bij het VO de schoolbesturen de mogelijkheid te bieden zelf de regie te voeren over hun eigen toekomst.