Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Let op: Het is niet mogelijk om bij de gemeente bezwaar te maken tegen besluiten genomen door het Werkplein Hart van West-Brabant of de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Regelen

Bezwaar

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet binnen 6 weken na de datum van het besluit. In het besluit zelf is vaak aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Let op: Bezwaar maken tegen een besluit door het Werkplein kan door een brief te sturen naar het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant Postbus 59 4870 AB Etten-Leur. Meer informatie vindt u op de website van het Werkplein. Bezwaar maken tegen een besluit van de Belastingsamenwerking kan via de digitale balie van de belastingsamenwerking of door een brief te sturen naar Belastingsamenwerking West-Brabant t.a.v. de heffingsambtenaar Postbus 502 4870 AM Etten-Leur.

Bezwaar maken online of per brief

Als u uw bezwaarschrift online indient, kunt u via uw persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van uw bezwaarschrift volgen.

U kunt geen bezwaarschrift indienen via e-mail.

Ook kunt u uw bezwaarschift op papier indienen. U schrijft een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift per post naar:

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Hoe het werkt

 • Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin wordt het verdere verloop van de procedure uitgelegd.
 • U wordt ambtelijk gehoord wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat is opgenomen in het Aanwijzingsbesluit.
 • Bij een bezwaarschrift tegen alle overige besluiten wordt u gehoord door een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften.
 • Binnen maximaal 12 weken na afloop van de bezwaartermijn ontvangt u een beslissing op uw bezwaarschrift. Mocht het door bijzondere omstandigheden niet lukken om binnen 12 weken een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Uitvoering besluit tegenhouden

Zolang u nog geen beslissing heeft gekregen op uw bezwaar blijft ons besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. 

Meer informatie over de voorlopige voorziening en hoe u deze kunt aanvragen, leest u op Rechtspraak.nl, voorlopige voorziening.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Beroepsschrift indienen via Rechtspraak.nl.

Nodig

 • Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.