Dwangsomregeling

Wat u moet weten

Download het formulier "Ingebrekestelling" op de website van de Rijksoverheid

  • Als de beslistermijn is verstreken en er is geen besluit genomen op de aanvraag of het bezwaarschrift? Dan kunt u een ingebrekestelling indienen.
  • Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning is de beslistermijn meestal 8 weken.
  • Bij het indienen van een bezwaar kan de beslistermijn 6 weken tot 12 weken zijn.
  • Na uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom).

Afwijken van de beslistermijn

In twee situaties kan de beslistermijn langer zijn:

  • De beslistermijn mag onder meer door de gemeente worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is of als het in de betreffende wet is aangegeven (verdagen).
  • Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt u om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop de weken die de gemeente heeft om een beslissing te nemen.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen.