Eenverdienersregeling peuteropvang

Algemeen

Vanaf 2017 kunnen gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waarvan 1 ouder niet werkt in aanmerking komen voor de gemeentelijke eenverdienersregeling peuteropvang. Gezinnen kunnen dan tegen een verlaagd tarief gebruik maken van peuteropvang, kinderdagopvang of gastouderopvang. De aanvraagprocedure voor deze regeling loopt via de opvang.

Wat moet u weten

  • De regeling is alleen voor gezinnen met kinderen tussen 2 en 4 jaar oud.
  • Binnen het gezin is er minimaal 1 ouder die niet werkt.
  • De regeling is gebaseerd op 40 weken (dus niet in de schoolvakanties) en voor 6,4 uur per week, verdeeld over tenminste 2 dagdelen per week.
  • De  peuteropvang, kinderdagopvang of gastouderopvang  moet ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en beschikken over een eHerkenning.
  • Als u in aanmerking komt voor de regeling wordt het tarief verlaagd dat u aan de opvang betaalt. U ontvangt geen directe bijdrage van de gemeente.

Aanmelden via de opvang

Als u gebruik wilt maken van de eenverdienersregeling kunt u uw kind gewoon aanmelden voor peuteropvang bij een erkende opvanglocatie van uw keuze. De opvang bekijkt dan samen met u voor welke regeling u in aanmerking komt. U hoeft zelf niets via de gemeente te regelen. Dit doet de opvang voor u.

Kosten

  • Ouders die van de regeling gebruik maken, moeten een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De opvanginstelling vraagt voor de overige kosten een subsidie aan bij de gemeente.
  • De opvang kan vragen om een inkomensverklaring en bewijs van inkomen om de bijdrage vast te stellen. Daarnaast kan worden gevraagd om een afgewezen aanvraag kinderopvangtoeslag om het recht op compensatie vast te stellen.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De bijdrage die ouders betalen is afhankelijk van het inkomen en wordt ieder jaar vastgesteld. De bijdragen die ouders in 2018 moeten betalen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tarieven kostwinnersregeling Roosendaal 2024

Aanbieders

Om een beroep te kunnen doen op de compensatie, wordt een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Roosendaal. Hierbij wordt een verschillende werkwijze gehanteerd voor kinderdagverblijven (incl. peuterspeelzalen) en gastouderopvang.

Kinderdagverblijven

Houders van kinderdagverblijven kunnen aanvragen indienen op basis van het geschat aantal deelnemers in dat jaar. Aan het eind van het jaar wordt een verantwoording ingediend met de uiteindelijke netto kosten, na aftrek van de gerealiseerde ouderbijdrage. Hierop wordt een vaststellingbeschikking opgesteld, op basis waarvan een eventuele verrekening volgt.

Maandelijks wordt gevraagd een overzicht aan te leveren van de deelnemende kinderen. Zo kan worden bijgehouden of de schatting overeenkomt met de realisatie en eventueel tussentijds worden bijgestuurd.

Ook door kinderdagverblijven kan gebruik gemaakt worden van de procedure voor gastouders.

Gastouders

Omdat gastouders overwegend kleinere groepen kinderen opvangen, wordt voor gastouders de aanvraag gedaan op basis van individuele deelnemers. Een individuele aanvraag kan worden gedaan op basis van de daadwerkelijke plaatsings- en inkomensgegevens. Dit betekent dat als er een kind in de doelgroep geplaatst wordt of de leeftijd van 2 jaar bereikt, de instelling op basis van de actuele kind- en inkomensgegevens een aanvraag in kan dienen voor compensatie conform de tabel onder 'kosten'. Deze wordt dan in één beschikking toegekend of afgewezen.

Subsidieaanvragen en eHerkenning

Subsidieaanvragen kunnen online worden ingediend op basis van de nadere regel "2.1.6 Compensatieregeling peuteropvang eenverdieners". Subsidie aanvragen kan uitsluitend online met eHerkenning - Niveau 2. De online aanvraag voor subsidie op basis van de éénverdienersregeling kan gedurende het hele jaar. Meer informatie over subsidies en het aanvragen hiervan leest u op onze subsidiepagina.

Subsidie aanvragen