Inzage persoonsgegevens

Algemeen

Op grond van de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Basisregistratie Personen, Wet Politiegegevens) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of (gedeeltelijk) te verwijderen.

U kunt dus de persoonsgegevens inzien die bij de gemeente Roosendaal over u bekend zijn. U kunt ook vragen aan wie of aan welke instanties de gemeente uw persoonsgegevens doorgeeft.

Om u hiermee te helpen, kunt u (uitsluitend persoonlijk) uw verzoek indienen via onderstaand formulier.

Verzoek indienen met DigiD

Let op: Als u inzage wilt in persoonsgegevens over gemeentelijke belastingen dan dient u het verzoek in bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.
Als u inzage wilt in persoonsgegevens over Werk en Inkomen dan dient u het verzoek in bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

Wat moet u weten

  • U krijgt de gegevens binnen 4 weken toegestuurd.
  • Geef zo goed mogelijk aan welke gegevens u wilt hebben
  • Wanneer uw gegevens niet kloppen kunt u vragen om deze te wijzigen met een Verzoek correctie persoonsgegevens
  • Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens doorgeeft aan andere instanties dan de overheid en de door de minister aangewezen instellingen? Dan kunt u een Verzoek om geheimhouding indienen.
  • Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger de gegevens opvragen.
  • In zeer bijzondere gevallen mag de gemeente uw verzoek weigeren. Bijvoorbeeld omdat u al heel vaak het verzoek heeft gedaan of als het heel veel moeite kost om de gegevens te verzamelen. De gemeente moet dat wel kunnen aantonen. U kunt tegen een weigeringsbesluit bezwaar maken.

Persoonlijk aanvragen

U kunt het verzoek om inzage ook persoonlijk doen bij de balies Publiekszaken. U moet daarvoor een afspraak maken. U moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Meenemen

  • Uw DigiD bij een digitale aanvraag
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart)
     

Kosten

In principe worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Is dat wel zo dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd.