Omgevingsvisie “Roosendaal, verbonden stad”

Algemeen

In de omgevingsvisie “Roosendaal, Verbonden Stad” beschrijven we hoe we de fysieke leefomgeving van de stad, de dorpen en het buitengebied beheren, gebruiken en ontwikkelen met het oog op de toekomst. Wat is er nu al goed en waaraan willen we werken voor de toekomst? En hoe willen we ervoor zorgen dat deze visie werkelijkheid wordt? De omgevingsvisie is op 1 december vastgesteld door de gemeenteraad.

Inhoud

De omgevingsvisie gaat uit van de kracht van Roosendaal: de verbonden stad. Roosendaal en de Roosendalers zijn verbonden: met elkaar, met de wijken en dorpen, met de stad, met de regio. Roosendaal heeft de ambitie zich tot 2030 te ontwikkelen als een verbonden gemeente. Een gemeente waarbinnen stad en dorpen met elkaar verbonden zijn. Die verbonden is met omliggende gemeenten in de regio, met de Brabantse stedenrij en met de metropolen Rotterdam, Antwerpen en Brainport Eindhoven. Deze verbondenheid zorgt ervoor dat voor inwoners een scala aan kwalitatieve voorzieningen én werkgelegenheid binnen handbereik ligt.

Definitieve Omgevingsvisie Roosendaal.pdf (PDF - 35MB)


Kijk voor alle documenten onder het tabblad 'Procedure Omgevingsvisie'.

Met de visie geven we aan wat voor gemeente we willen zijn:

Een stad van de menselijke maat

Wijken en dorpen zijn ruim van opzet, met veel ruimte voor ontmoeten en bewegen. Waar de bebouwing dichter is, zijn de pleinen en wegen uitnodigend ingericht. Nieuwe woningbouwplannen worden zo ontworpen, dat elkaar ontmoeten vanzelfsprekend is. De menselijke maat betekent ook: iedereen doet mee en wordt gerespecteerd, niemand is een nummer.

Balans tussen mens en natuur

Meer groen in de wijk, meer wijk in het groen. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte, er komen meer groene verbindingen binnen de stad en de dorpen. We werken aan biodiversiteit, duurzaamheid en maatregelen om in te spelen op klimaatverandering en gezonde lucht met minder CO2.

Ruimte voor talent en ondernemerschap. Door ruimte te bieden aan bedrijven, opleidingen en studenten. En door innovaties en samenwerking tussen bedrijven te stimuleren.

Om dit te bereiken willen we tot 2030: 

Inspelen op extra groei

De bevolking van Roosendaal zal de komende jaren blijven groeien. Roosendaal biedt ook ruimte aan de overloop uit de Randstad. Dat doen we samen met ons omringende steden als Bergen op Zoom, Etten Leur, Breda en Oosterhout. Om daarop in te spelen bouwen we meer woningen bouwen.

Een deel van die extra woningen willen we bouwen binnen de huidige stadsgrenzen, zoals in Stadsoevers of Mariadal. En we kijken naar uitbreidingen aan de rand van de stad en de ruimte in het buitengebied voor kleinschalige woon-, zorg- en recreatiefuncties.

Inzetten op klimaatmaatregelen en positieve gezondheid

Meer groen in de stad, meer stad in het groen. Roosendaal kiest voor ruimte in de stad: hoe dichter naar de binnenstad, hoe meer ruimte voor ontmoeten, fietsen en wandelen en hoe minder ruimte voor de auto. Bij nieuwbouw in de stad kiezen we vaker voor hoogbouw, om zo ruimte te maken voor groen waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we kunnen sporten en bewegen, waar kinderen kunnen te spelen. In het buitengebied kiezen we voor meer natuur en op minder plaatsen voor grootschalige en intensieve landbouw.

Werken aan een stad voor iedereen

We willen groeiende verschillen tussen ‘goede’ en ‘aandachts’-wijken, tussen arm en rijk aanpakken: de jeugd perspectief bieden, ondermijning aanpakken, zorgen voor genoeg betaalbare woningen, investeren in (zorg)voorzieningen in elke wijk en elk dorp en zorgen voor een veilige leefomgeving.

Bekijk hier de live-uitzending over de Omgevingsvisie bij ZuidWest TV terug
 

Proces tot nu toe

Begin 2020 hebben medewerkers van de gemeente de huidige stand van zaken van de fysieke leefomgeving in Roosendaal beschreven in de Foto van Roosendaal. Ook is een inventarisatie van het huidig beleid gemaakt, waarbij de eerder geformuleerde opgaven voor Roosendaal zijn omschreven. Meer daarover lees je in het Omgevingskader. De presentatie van de eerste ideeën en de toelichting hierop vind je in deze opname van de presentatie

Samenspraak Omgevingsvisie

Eind 2020 tot en met begin 2021 hebben we voor de Roosendaalse Omgevingsvisie meningen opgetekend van professionals en vele inwoners van Roosendaal. We zijn actief op zoek gegaan naar de mening van inwoners, belangenverenigingen en professionele organisaties over de huidige staat van de stad en hun toekomstbeelden. We hebben inwoners en professionals bevraagd in bijeenkomsten, diepte-interviews, straatinterviews en digitale enquêtes via Swipocratie en het digipanel. Daarbij hebben we ons ook speciaal op jonge deelnemers gericht. Hoe zien zij de toekomst in Roosendaal? Waar zou de omgevingsvisie zich wat hun betreft op moeten richten? Hieronder is beschreven op welke manier we te werk gegaan zijn en welke informatie we verzameld hebben.

Bijeenkomsten met professionals en vertegenwoordigers van inwonersorganisaties 

Met lokale belangenverenigingen en professionals van samenwerkingspartners uit de stad is er online gebrainstormd over de toekomst van de stad. Zowel collectief als in thematische subgroepen zijn er interessante bevindingen gedaan.  In dorpsbijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van de verschillende Roosendaalse dorpen samen gesproken over de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente. 

Straatinterviews om toekomstbeelden te peilen

In de wijken en dorpen zijn er gemeenteambtenaren de straten op gegaan om 100 willekeurige voorbijgangers te spreken over hun huidige opvattingen en hun toekomstbeeld voor de stad. Deze gesprekken leverden verschillende antwoorden op. Bovendien zorgde deze methode voor een divers beeld over de toekomstige kansen en bedreigingen voor de stad. 

Diepte-interviews

We hebben gesprekken gevoerd met 12 jonge inwoners van de gemeente die een mening hadden op het gebied van de omgevingsvisie. Deze gesprekken hebben kwalitatieve inzichten gegeven. 

Digitale enquetes via Swipocratie en Digipanel

Digitaal hebben we 1.500 deelnemers bereikt via Swipocratie: een online tool waar respondenten stellingen voorgelegd krijgen waarop ze via een “swipe” een eens/oneens antwoord kunnen geven. Aan de hand van dillema’s en stellingen hebben we deelnemers gevraagd naar hun mening. Daarnaast er is een vragenlijst rondgestuurd naar de 2288 deelnemers van ons vaste digipanel.

Samenspraak documenten

Verslag bijeenkomst professionals.pdf (PDF - 516kB)

 

Diepteinterviews.pdf (PDF - 493kB)

 

Resultaten Swipocratie.pdf (PDF - 441kB)

 

Resultaten Digipanel.pdf (PDF - 3MB)

Downloads

Foto van Roosendaal.pdf (PDF - 7MB)

 

Omgevingskader.pdf (PDF - 3MB)

 

Procedure omgevingsvisie

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de omgevingsvisie. Daaraan voorafgaand heeft de gemeente een aantal wettelijk verplichte stappen doorlopen.

Stap 1

Het ter inzage leggen van de voorontwerp omgevingsvisie en verwerken van reacties van inwoners en samenwerkingspartners volgens de gemeentelijke inspraakverordening. [zomer /najaar 2021]

Stap 2

Het ter inzage leggen van de ontwerp omgevingsvisie en de daarbij behorende bijlagen (Omgevings Effect Rapportage en inspraak- en overlegrapport). [voorjaar 2022]

Vanaf 7 februari tot en met 21 maart 2022 kon iedereen die het niet eens is met de ontwerp omgevingsvisie of het omgevingseffect rapport een zienswijze indienen. 

Hoorzitting 11 mei 2022

Op 11 mei 2022 vond de hoorzitting plaats. Tijdens deze hoorzitting krijgen de indieners van een zienswijze de kans hun zienswijze mondeling toe te lichten. Vervolgens zijn de zienswijzen verwerkt in de omgevingsvisie inclusief het omgevingseffect rapport (OER). Alle wijzigingen zijn opgenomen in een rapport.

Stap 3

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie en de bijlagen vastgesteld op 1 december. Dit is de laatste, wettelijk verplichte, stap. Tegen de vastgestelde omgevingsvisie kan niet in beroep worden gegaan.

Onderstaand vindt u de vastgestelde documenten, de omgevingsvisie, het OER en de nota van zienswijzen.

Definitieve Omgevingsvisie Roosendaal.pdf (PDF - 35MB)

 

Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie.pdf (PDF - 8MB)

 

Geamendeerd besluit.pdf (PDF - 132kB)

 

Nota van Zienswijzen Omgevingsvisie Roosendaal.pdf (PDF - 1MB)

 

Advies Commissie MER.pdf (PDF - 2MB)