Openbare B&W besluitenlijst 10 januari 2023

Samenwerkingsagenda Gemeente Roosendaal – Provincie NoordBrabant Rondje Roosendaal 

De gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant hebben een samenwerkingsagenda voor de uitwerking van het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal opgesteld. Beide overheden hebben de afgelopen 1,5 jaar samen gewerkt aan het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal. De twee partijen overheden committeren zich daarmee aan een langjarige transformatie van de binnenstad en stellen financiële middelen beschikbaar om de uitvoering kracht bij te zetten. 

Aanpassing beleidsregels Wmo begeleiding en HbH 

Met de komst van nieuwe overeenkomsten op het gebied van de Wmo (Begeleiding en Beschermd Wonen) is het nodig om de huidige beleidsregels aan te passen. Met het toepassen van de beleidsregel streven we naar gelijke behandeling van onze inwoners in een dezelfde situatie. We wegen belangen af bij het maken van keuzes. Tevens is er voor de hulp bij de huishouding (HbH) ook een aanpassing nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Bulkstraat 

Het bestemmingsplan Bulkstraat (vastgesteld 24 maart 2016) is opgesteld om de bouw van circa 40 woningen juridisch-planologisch mogelijk te maken. Daarbij is tevens is de ontwikkeling van een zone van 0,9 hectare waarbij een gemengd gebruik van lichte bedrijvigheid en wonen voorgesteld. Gebleken is dat in het bestemmingsplan Bulkstraat reparaties wenselijk zijn die voortvloeien uit uitspraken van de rechtbank in diverse procedures. Daarnaast leiden actuele inzichten eveneens tot enige aanpassingen in het bestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Bulkstraat zijn deze correcties alsmede de actualisering verwerkt.

Wijzigen gemeentelijk briefadres 

Bij besluit van 27 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de locatie Dunantstraat 80 in Roosendaal aangewezen als gemeentelijk briefadres in de zin van artikel 2.23 Wet Basisregistratie Personen. De locatie Dunantstraat verhuist in januari 2023 naar het Huis van Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK te Roosendaal. Het gemeentelijk briefadres moet bijgevolg worden gewijzigd in Stadserf 1