Openbare B&W besluitenlijst 10 oktober 2023

Wijziging APV

Het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de APV aan te passen op een aantal punten. De aanpassingen zijn noodzakelijk vanwege nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, wetgeving en jurisprudentie.

De APV wordt onder andere technisch aangepast op de Omgevingswet. Ook heeft de VNG wijzigingsvoorstellen gedaan die worden overgenomen. Voorgesteld wordt om afhaal- en/of bezorgzaken toe te voegen aan de definitie ‘openbare inrichting’ in artikel 2:27 APV. Deze wijziging heeft als gevolg dat afhaal- en/of bezorgzaken een vergunning nodig hebben om in de gemeente Roosendaal te kunnen exploiteren. Als laatste wordt voorgesteld om in de APV een verbod op te nemen op het voeren van dieren op openbare plaatsen en op of bij openbaar water. Het verbod op carbidschieten in de APV wordt aangepast door een ontheffingsmogelijkheid voor het verbod op te nemen in plaats van het stellen van strenge voorwaarden aan het carbidschieten, zodat het artikel in de praktijk beter toepasbaar en duidelijker is. 

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het ‘’aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod’’ in te trekken. De beleidsregel sluitingsuur horeca binnenstad is gewijzigd en het besluit over hinderlijke en schadelijke dieren in de gemeente Roosendaal is vastgesteld. 

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023 (over 2022)

De gemeente Roosendaal is in het kader van de Wmo 2015 wettelijk verplicht om ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder haar cliënten. De gemeente Roosendaal verkrijgt daarmee inzicht in de ervaringen van haar Wmo-cliënten (Wmo = Wet Maatschappelijke Ondersteuning) met de ondersteuning die zij ontvangen, de toegang naar deze ondersteuning én welke effecten deze heeft op de kwaliteit van leven van de cliënten.

In de beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Hbhplus wordt aangepast conform de uitspraak Mo-zaak. Door aanpassing van de beleidsregel is er sprake van een juiste verwijzing naar het protocol Mo-zaak 2011.

Vaststellen instellingsbesluit en benoemen leden Commissie Public Art

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het instellen van de commissie Public Art. De commissieleden zijn zorgvuldig uitgekozen op basis van hun expertise en geven een afgewogen advies over kunst in de openbare ruimte. Het instellen van de commissie Public Art is een vervolg op het vaststellen van de nota Public Art, waarbij het uitgangspunt is dat er meer kunst wordt gerealiseerd in de openbare ruimte. De commissie zorgt voor een heldere procedure en afwegingskader.

Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Roosendaal 2024-2027

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de Huisvestingsverordening. De Huisvestingsverordening heeft onder andere als doel om schaarste op de woningmarkt (woningvoorraad) te reguleren. De vergunningplicht voor onttrekking en omzetting is een middel daartoe. Zelfbewoning wordt hiermee bevorderd en de leefbaarheid in wijken wordt hiermee verbeterd.

Verlenging samenwerking subsidieregeling Stimuleringsregeling Landelijk Gebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de samenwerking met de provincie om landschapsontwikkeling door agrariërs en particulieren (Stimuleringsregeling Landschap) mogelijk te maken te verlengen tot 31 december 2025