Openbare B&W besluitenlijst 11 april 2023

Aanpassing bijdrage GIA - Safegroup en Meldpunt Crisiszorg 2023 en 2024 

Na indiening van de subsidieaanvragen voor het jaar 2023 op 1 oktober jongstleden werd de werkelijke omvang van de knelpunten bij Veilig Thuis en Safegroup zichtbaar. Op grond van daaropvolgende gevoerde gesprekken met beide organisaties is de conclusie dat het leeuwendeel van de extra gevraagde middelen echt noodzakelijk is om de basis verder op orde te brengen en geconstateerde knelpunten op te lossen. Binnen de gemeenschappelijk regeling zijn onvoldoende incidentele middelen beschikbaar voor de regionale GIA-taken (GIA= geweld in afhankelijkheidsrelaties) om de benodigde extra subsidies te dekken. Vandaar dat er een beroep wordt gedaan op aanvullende financiële middelen van alle veertien gemeenten.

Vaststelling verkeerskundig voorontwerp Verbindingsweg Tolberg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het verkeerskundig ontwerp voor de Verbindingsweg Tolberg vastgesteld. Het tracé is uitgewerkt op basis van de eerdere raadsbesluiten en de gevoerde participatie tot nu toe. Het doel van de Verbindingsweg is om de bereikbaarheid van en naar de wijk Tolberg te verbeteren. De verbindingsweg is deels een nieuwe weg, en volgt deels bestaande wegen. De toekomstige verbindingsweg vormt met name ten zuiden van de wijk Tolberg een duidelijke grens tussen stedelijk gebied en landelijk gebied. Bij de uitwerking van de weg is zorgvuldig gekeken naar de inpassing van de weg in het landschap. Nu dit besluit is genomen kan het voorontwerpbestemmingsplan voor de verbindingsweg verder worden voorbereid en ter inzage worden gelegd.

Pilotovereenkomst onderzoek WMO en jeugdwet 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek wil men inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Daarvoor heeft het CPB gegevens (data) van gemeenten nodig. De gemeente Roosendaal werkt aan dit onderzoek mee.

Roosendaals Isolatieprogramma 2023-2026 

De gemeenteraad van Roosendaal wordt voorgesteld om het Roosendaals Isolatie Programma 2023-2026 vast te stellen. Het doel van het Roosendaals Isolatieprogramma is om tussen 2023 en 2026 isolatie en overige manieren van energiebesparing te organiseren, zodat Roosendaal op koers ligt voor haar doelstelling van aardgasvrij in 2050 en zodat huishoudens van Roosendaal verlichting krijgen op de energierekening. 
In het Roosendaals Isolatie Programma wordt ervan uitgegaan dat er tot 2050 nog ca. 30.000 woningen geïsoleerd moeten worden tot de landelijke Standaard voor woningisolatie. Gebouweigenaren zullen hiervoor ongeveer 51 duizend isolatie-ingrepen moeten doen aan gevels, daken, vloeren en beglazing. Een deel van de opgave wordt gerealiseerd als gevolg van landelijke maatregelen, zoals afspraken met verhuurders, betere (financiële) regelingen en een betere informatievoorziening.