Openbare B&W besluitenlijst 11 juli 2023

Koopovereenkomst Cloetta

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een koopovereenkomst aan te gaan met Cloetta Holland B.V. voor de verkoop van circa 9 hectare bouwrijpe grond op het bedrijfsterrein de Meeten II. Er hebben zich in het kader van de inmiddels verrichte “Didam-publicatie”  t.a.v. voorgenomen koop en levering van deze grond geen gegadigden gemeld op de voorgeschreven wijze (het aanspannen van een kort geding). De levering is aangegaan onder de gebruikelijk ontbindende voorwaarden zoals de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan De Meeten 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2023 een beslissing genomen omtrent de vergunningsaanvraag van Cloetta op het perceel De Meeten 2. Het voorontwerpbestemmingsplan is doorgezet naar ontwerpversie. Daarbij zijn de nodige aanpassingen gepleegd, deels vanwege ingediende inspraakreacties en deels door voortschrijdend inzicht. De vergunningsaanvraag is eén-op-één overgenomen in het bestemmingsplan. De start van de ter inzagelegging is op 28 augustus 2023.

Ontwerpbestemmingsplan Philipslaan 63

Eind november 2021 heeft de gemeente Roosendaal samen met Alwel een koopovereenkomst gesloten, waarbij het eigendom van de gemeente is verkocht aan Alwel. Alwel is voornemens om op de Philipslaan 63 maximaal 21 woningen te realiseren. De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 'Kalsdonk'. Daarom is een ruimtelijke procedure nodig om dit voornemen te kunnen realiseren. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft de inspraakprocedure en het overleg ex artikel 3.1.1 Bro doorlopen. Dat betekent dat het plan vanaf 12 september 2022 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen Er zijn geen inspraakreacties ingekomen. De aangeschreven vooroverleginstanties hebben aangegeven akkoord te zijn met het plan. Het plan is nu gereed om ter inzage te leggen als ontwerpbestemmingsplan.

Aankoop en verbouwen motorhuis molen Nispen

Door de Roosendaalse gemeenteraad is op 15 juni 2023 de spoedeisende eigenstandige motie aangenomen waarin de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders opdraagt het behoud, openstellen en toegankelijk houden van het motorhuis van de Nispense molen te realiseren door het motorhuis aan te kopen en te verbouwen. Met dit besluit geeft het college van burgemeester en wethouders uitvoering aan deze motie.

Aankoop Lindenburg 84-86 De Goede Herder

De Sint Norbertus Parochie heeft besloten de voormalige Goede Herder-kerk (huidige Broedplaats), gelegen in de wijk Langdonk, Lindenburg 84-86 te verkopen. In het betreffende pand is WijZijn gevestigd. WijZijn zorgt voor de noodzakelijke ontmoeting en sociale verbinding in de wijk Langdonk.
Het pand is strategisch gelegen op de overgang tussen het winkelcentrum en het groene hart van de wijk. Gelet op het belang van de aanwezigheid van WijZijn in Langdonk en de strategische positie van het pand bij een toekomstbestendige herontwikkeling van het totale centrumgebied heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot aankoop van het pand over te gaan en de gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 360.000 voor de aankoop van de Goede Herder.

Intern controleplan 2023

Het college van burgemeester en wethouders is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en daarmee de interne (proces)beheersing. Dit komt dit jaar voor het eerst tot uiting in de rechtmatigheidsverantwoording waarin het college van burgemeester en wethouders verklaart dat de cijfers in de jaarrekening financieel rechtmatig tot stand zijn gekomen. De resultaten van de interne controle vormen de onderbouwing van die verantwoording. Om deze reden wordt het Interne Controle plan voor het eerst door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 

Parkeervisie Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Notitie Parkeervisie Roosendaal' aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad. In de parkeervisie worden de kaders gegeven over hoe we in de toekomst om willen gaan met willen gaan met parkeren in Roosendaal als we beleidsambities zoals een klimaat adaptieve buitenruimte en het verdichten van de Roosendaalse binnenstad willen gaan realiseren. Een bereikbare stad en een passende parkeersituatie voor verschillende doelgroepen staan hierbij voorop. De parkeervisie wordt verder geconcretiseerd in het hierna op te stellen parkeerbeleidsplan.

Afwijking besluiten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om af te wijken van het CRK advies en medewerking te verlenen voor de splitsing van de woning Agathadonk 10 te Roosendaal.