Openbare B&W besluitenlijst 11 juni 2024

Openbare besluitenlijst 11 juni 2024 van het college van burgemeester en wethouders

Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 

De Wet kinderopvang schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengt over het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. 
Uit de jaarverantwoording 2023 blijkt dat de gemeente Roosendaal goed heeft gehandeld daar waar mogelijk op de vier wettelijke taken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast te stellen. De jaarverantwoording 2023 wordt aangeboden aan de Inspectie Onderwijs.

Beslissingen op de bezwaren vestiging voorkeursrecht Laan van Brabant Roselaarplein en omgeving

De bezwaarschriftencommissie heeft de bezwaren m.b.t. de vestiging voorkeursrecht Laan van Brabant, Roselaarplein en omgeving in behandeling genomen en ongegrond verklaard. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het advies van de bezwaarschriftencommissie en gaat mee in dit advies. De gemeenteraad van Roosendaal wordt nu voorgesteld om hier een besluit over te nemen.

Woningbouwimpuls herkansing Spoor C 

Om de woningbouw in de gemeente Roosendaal te versnellen is ervoor gekozen het project Spoor C in te schrijven voor de Woningbouwimpuls (WBI). De WBI is een specifieke uitkeringsregeling van de Rijksoverheid voor gemeenten. Het doel van deze regeling is om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, zodat de doelstelling van 100.000 gebouwde woningen per jaar in Nederland gehaald gaat worden. In de eerste ronde kon de Toetsingscommissie niet tot toekenning van de subsidie overgaan. Echter met beperkte aanvullingen is het mogelijk gebleken om gebruik te maken van de herkansingsmogelijkheid die deze tranche van de WBI bood.

Kadernota 2025 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2025 opgesteld en biedt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Vaststellen Visiedocument Gebiedsgerichte Groen Blauwe Aanpak Brabantse Wal

De gemeente Roosendaal is actief in de Groenblauw Gerichte Aanpak Brabantse Wal (GGA). Dit partnerschap is opgericht op initiatief vanuit provincie Noord-Brabant en richt zich in eerste instantie op het invullen van gebiedsopgaven rondom natuur, water en klimaat. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar maatwerk in het gebied en meekoppelkansen. In begin 2023 is de verkenningsfase afgerond waarna de visievormingsfase van start is gegaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het visiedocument. Met een raadsmededeling wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Na instemming van alle 20 gebiedspartijen gaat de GGA verder met het concretiseren van de visie en het opstellen van een uitvoeringsprogramma.