Openbare B&W besluitenlijst 12 december 2023

Herziene Begroting 2024 Werkvoorzieningsschap

Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap (=WVS) heeft in juli van dit jaar de begroting 2024 vastgesteld, rekening houdend met de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten. Omdat in deze vastgestelde begroting nog sprake was van een aantal onzekere factoren, heeft WVS toegezegd om in het najaar van 2023 met een herziene begroting 2024 te komen, waarin in ieder geval de gewijzigde bedragen uit de mei- en septembercirculaire 2023 verwerkt zijn. Daarom biedt WVS nu de herziene begroting 2024 aan de deelnemende gemeenten aan. Het Algemeen Bestuur van de WVS besluit naar verwachting op 18 december a.s. over de herziene begroting 2024.

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit, mandaatbesluit OMWB en meldpunt Wet goed verhuurderschap

In het Mandaatbesluit is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders bepaalde bevoegdheden kan opdragen aan ambtenaren. Dit is efficiënter en sneller. Met de komst van de Omgevingswet zijn de juridische grondslagen in het Mandaatbesluit niet meer actueel en zijn aangepast. Ook zijn mandaten toegevoegd op basis van de Wet goed verhuurderschap. Het mandaatbesluit van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (=OMWB) is aangepast zodat het uniform is voor de hele regio. De Wet goed verhuurderschap verplicht de gemeente een meldpunt in te richten waar klachten over ongewenst verhuurderschap kunnen worden gemeld. Het college van burgemeester en wethouders voldoet aan deze verplichting door het instellen van het gemeentelijk meldpunt ongewenst verhuurgedrag.

Financiën aanleg bushaltes Laan van Brabant

De aanleg van de bushaltes aan de Laan van Brabant wordt gecombineerd met andere werkzaamheden in de Laan van Brabant, om de duur van de hinder – als gevolg van een (gedeeltelijke) wegafsluiting – te beperken. In de Kadernota 2020 was voor de realisatie van de haltes in de Laan van Brabant dekking opgenomen in het investeringsplan behorende bij de begroting 2021. Het college van burgemeester en wethouders stelt het noodzakelijke krediet voor de aanleg van de bushaltes beschikbaar vanuit dat investeringsplan.

Ontwerpbestemmingsplan Norbartlaan

Van Agtmaal en BPD Ontwikkeling zijn voornemens een bestaand bouwperceel gelegen aan de Norbartlaan - Meidoornlaan in Roosendaal te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Beoogd wordt om verspreid over twee bouwmassa’s in totaal 70 appartementen, inclusief een parkeervoorziening op het maaiveld te realiseren. Het aansluitende terrein wordt ingericht als park en overige bijbehorende voorzieningen. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft de inspraakprocedure en het overleg ex artikel 3.1.1 Wet basisregistratie ondergrond doorlopen. Er zijn zes inspraakreacties ingekomen en één inhoudelijke overlegreactie van de veiligheidsregio. Inspraak en overlegreacties zijn verwerkt in een Inspraak-/overlegrapport. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Tolberg Roosendaal

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Verbindingsweg Tolberg' heeft vanaf 19 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan in te dienen. Hiervan hebben 16 insprekers gebruik gemaakt. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan diverse overheidsinstanties en andere overlegpartners. Acht instanties hebben gereageerd. De reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota Inspraak en vooroverleg. Een aantal reacties hebben geleid tot aanpassing het voorontwerpbestemmingsplan. Het plan is nu gereed om als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
 

Principe plaatsing Spoorstraat 55 te Roosendaal op de gemeentelijke monumentenlijst en voorbescherming

Er is een verzoek ingekomen om het pand Spoorstraat 55 te Roosendaal aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven de monumentale waarden in beeld te brengen. Gebleken is dat het pand zeker monumentale waarden in zich draagt, zodat het opstarten van de plaatsingsprocedure gerechtvaardigd is. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het pand Spoorstraat 55 in principe op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen op basis waarvan ook de voorbescherming van kracht is. Dit laatste impliceert dat daarmee voorkomen wordt dat het pand gesloopt kan worden of anderszins verminkt kan worden voordat de plaatsingsprocedure is afgerond.
 

Start ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijvenstrook Bestemmingsplan Bulkstraat'

Het bestemmingsplan Bulkstraat (in Wouw) is vastgesteld op 24 maart 2016 om de bouw van circa 40 woningen juridisch-planologisch mogelijk te maken en de ontwikkeling van een zone van 0,9 hectare toe te staan voor lichte bedrijvigheid in combinatie met een woonfunctie. In de loop der jaren zijn enkele gebreken geconstateerd in het bestemmingsplan Bulkstraat waardoor reparaties wenselijk zijn. Eén van de reparaties heeft plaatsgevonden in de vorm van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Bulkstraat’ dat op 15 juni 2023 (en op dit moment nog niet onherroepelijk is). Gebleken is dat het juridisch-planologisch regime dat bestaat uit het bestemmingsplan ‘Bulkstraat’ en het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Bulkstraat’ nadere aanpassing behoeft om een aantal ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk te maken. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat nu gereed is voor terinzagelegging. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van de coördinatieregeling samen met de aangevraagde vergunningen ter inzage gelegd.
 

Ontwerpbestemmingsplan 'Nispensestraat 76'

 Het bedrijfsperceel aan de Nispensestraat 76 in Roosendaal staat, vanwege de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, al geruime tijd leeg. Hierdoor is de kans en wens ontstaan om dit perceel te herontwikkelen naar een functie welke beter aansluit bij de kwaliteiten van de omgeving. Initiatiefnemer wil het bestaande bebouwde (en leegstaande) bedrijfsperceel transformeren tot een duurzame woningbouwlocatie, waarbij een kleinschalig appartementencomplex met vijf wooneenheden wordt ontwikkeld. Deze nieuwe functie past beter in de bestaande omgeving en met de komst van de wooneenheden wordt een deel van de woningbehoefte op een inbreidingslocatie binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan 'Nispensestraat 76' maakt deze ontwikkeling mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.
 

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Essenseweg 59

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de procedure tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Essenseweg 59 in Nispen op te starten.

Ontwerpbestemmingsplan 'Herelsestraat 93-95'

Aan de Herelsestraat 95/95A in Heerle is momenteel een timmerwerkplaats met bedrijfswoning aanwezig. De bedrijfswoning is onderdeel van een tweekapper, waarbij de andere woning aan de Herelsestraat 93 een burgerwoning betreft. Het voornemen is om de bedrijfsactiviteiten ter plaatse te beëindigen, waardoor het bedrijfsperceel vrijkomt. Hierdoor ontstaat de kans om een ontwikkeling mogelijk te maken welke beter aansluit bij de kwaliteiten van de omgeving. Het plan is dan ook om de bestaande bedrijfswoning (onderdeel van een tweekapper) als burgerwoning te bestemmen en de overige bedrijfsbebouwing te slopen. Vervolgens wordt het vrijkomende deel getransformeerd tot een locatie met duurzame woningbouw, waarbij vier rijwoningen worden gerealiseerd. Deze nieuwe functie past beter in de bestaande omgeving en met de komst van de nieuwe woningen kan een deel van de woningbehoefte op een inbreidingslocatie binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan 'Herelsestraat 93-95' maakt deze ontwikkeling mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Het Nieuwe Normaal

Roosendaal heeft ambities op het gebied van verduurzaming en circulariteit. Dit heeft ook gevolgen voor bewoners en bedrijven van Roosendaal. Het verminderen van de CO2-uitstoot is een urgente zaak. Nu niets doen leidt tot huiswerk voor de toekomst. Hiervoor moeten we versnellen, maar dat kan soms met kleine stapjes. Het Nieuwe Normaal is zo’n stap in de goede richting. In de Woondeal is ook afgesproken dat we in de regio gaan werken conform het Nieuwe Normaal. Met het aansluiten bij het Manifest willen we bijdragen aan de versnelling van de transitie naar een circulaire bouweconomie, door het creëren van een eenduidige taal. Het Nieuwe Normaal is deze eenduidige taal. Het Manifest zelf is een inspanningsverplichting waarmee de ondertekenaar aangeeft de eenduidige taal te hanteren wanneer het gaat over circulair bouwen.

Schone Lucht Akkoord

De gemeente Roosendaal heeft besloten het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Hiermee ondersteunt zij de noodzaak tot het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit is een plaatselijke uitvoeringsagenda vastgesteld die structureel wordt uitgevoerd.

Management letter 2023 BDO

BDO Accountants & Adviseurs heeft in het kader van de controle van de jaarrekening 2023 haar tussentijdse controle uitgevoerd. De bevindingen zijn vastgelegd in de managementletter 2023. Aan de Roosendaalse gemeenteraad wordt een bestuurlijke samenvatting gestuurd. Het college van burgemeester en wethouders neemt de aanbevelingen van BDO over en wordt in de Planning & Control cyclus geïnformeerd over de uitwerking en implementatie in de organisatie.

Start ontwerp Paraplubestemmingsplan 'Wonen'

Er is een paraplubestemmingsplan (bedoeld voor het hele gemeentelijke grondgebied van de gemeente Roosendaal) opgesteld dat erop gericht is ongebreidelde ‘verkamering’ van panden en woningsplitsingen die de leefbaarheid aantasten, tegen te gaan. Ook wordt in het bestemmingsplan een nieuwe definitie van het begrip ‘woning/wooneenheid’ geïntroduceerd Daarmee wordt het aantal ‘losse’ personen dat in een woning woonachtig mag zijn, verminderd. Ook wordt de minimale woonoppervlakte van woningen vastgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd met ingang van 18 december 2023 gedurende een periode van zes weken.