Openbare B&W besluitenlijst 12 juli 2022

Inzet LVB middelen 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een deel van de lokale middelen ten behoeve van de doelgroep met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB-middelen) over te hevelen naar de gemeente Bergen op Zoom ten behoeve van de uitvoering van de regionale taken op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg.

Inkoop Beschermd Wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de producten, tarieven en inkoopstukken voor de nieuwe contratering van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis vanaf 2023 vastgesteld.
De huidige overeenkomst voor beschermd wonen loopt af op 31 december 2022.
Vanaf 2023 wordt de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis opnieuw regionaal (Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Bergen op Zoom Woensdrecht en Steenbergen) ingekocht en gecontracteerd.

Ontwerpwijzigingsplan Dennestraat 14 Nispen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpwijzigingsplan Dennestraat 14 in Nispen vrijgegeven voor inspraak en overleg ex. artikel 3.1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Inwoners mogen hun reactie kenbaar maken. Ook wordt het plan naar een aantal rijks- en provinciale instanties en naar vaste overlegpartners gestuurd. Ook zij mogen op- en aanmerkingen bij het plan plaatsen.
Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf eind juli 2022 voor 6 weken ter inzage voor inspraak en overleg.

Bestuurlijk voornemen concentratie Korps Commandotroepen

Het Ministerie van Defensie wil het Defensievastgoed toekomstbestendig en duurzaam maken. Dit heeft effect op veel locaties, waaronder die in West-Brabant. De gemeenten Roosendaal en Rucphen, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Defensie verkennen de mogelijkheden om ruimte te bieden aan de toekomstige ontwikkeling van het Korps Commandotroepen (KCT) binnen de gemeenten Roosendaal en Rucphen. In een gezamenlijk "bestuurlijk voornemen" leggen zij vast dit samen verder uit te werken.