Openbare B&W besluitenlijst 12 maart 2024

Ambitienota Gezondheidsbeleid 2024-2028 

Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Roosendaal is verantwoordelijk voor het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht gemeenten namelijk om iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders legt de herijkte ‘Ambitienota Gezondheidsbeleid 2024-2028' ter besluitvorming voor aan de Roosendaalse gemeenteraad. Deze nota is gericht op het verminderen van ziekten d.m.v. preventie, het bevorderen van gezonde levensstijlkeuzes en het verbeteren van toegang tot zorg. De in 2018 vastgestelde pijlers zijn nog steeds actueel. 
Deze pijlers zijn: 
1. Positief ouderschap en gezonde hechting 
2. Een actieve gezonde leefstijl 
3. Psychisch gezond en weerbaar 
4. Sociale verbondenheid.

Nota Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke taak om het preventie en het Handhavingsplan Alcohol iedere 4 jaar door de gemeenteraad vast te laten stellen. 
Hierin wordt aangegeven welke maatregelen genomen gaan worden om het alcoholgebruik, met name onder jongeren, te beperken. Dit is bepaald in de Alcoholwet (artikel 43a). 
Het college van burgemeester en wethouders legt de herijkte Nota Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2024-2028 ter besluitvorming voor aan de Roosendaalse gemeenteraad. In dit plan staat aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het alcoholgebruik, met name onder jongeren, te beperken. 
De Nota Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2024-2028 zet in op twee pijlers: 
1. Educatie en voorlichtingsprogramma's over de risico's van overmatig alcoholgebruik. 
2. Consultatie en samenwerking met o.a. gezondheidsdeskundigen, onderwijs, verenigingen en maatschappelijke organisaties, horeca, wetshandhavingsinstanties en andere partners.

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2024 - 2025 

De gemeente Roosendaal zet de Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Primair Onderwijs 2024-2025 in om problemen met taal in het onderwijs te verminderen. We helpen kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal, vooral nieuwkomers en kinderen die extra hulp nodig hebben. Dit doen we door extra lessen en ondersteuning te geven in de groepen 3 tot en met 8 van het primair onderwijs. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze subsidieregeling officieel vastgesteld. De kosten hiervan worden betaald uit een speciale uitkering van de landelijke overheid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden.

Jaarverslag Ambtelijke Integriteit 2022

Het Jaarverslag Ambtelijke Integriteit 2022 wordt door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad. Met het jaarlijkse verslag Ambtelijke Integriteit wordt jaarlijks een verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid openbaar gemaakt. Hiermee draagt de gemeente Roosendaal bij aan de borging en het bevorderen van goed ambtelijk integer handelen en het integriteitsbewustzijn in de ambtelijke organisatie.

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Vereniging (WSW) van Nederlandse Gemeenten introduceren één nieuwe achtervangovereenkomst tussen Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Roosendaal. Deze vervangt de reeds bestaande overeenkomsten. De nieuwe overeenkomst treedt op 1 mei 2024 in werking.

Nieuwe lening 25 miljoen BNG 

Op basis van de liquiditeitsplanning is geconstateerd dat het risico bestaat dat we in 2024 drie op een volgende kwartalen de kasgeldlimiet zullen overschrijden. Om dit te voorkomen is besloten om voor een periode van 13 maanden een geldlening (te beschouwen als langgeld) aan te trekken van € 25.000.000, - ingaande 31 januari 2024. Deze nieuwe lening is benodigd om de financiële positie van de gemeente Roosendaal voor de komende periode stabiel te houden zodat de Kasgeldlimiet volgens de wet FIDO niet wordt overschreden.

Vaststelling bestemmingsplan Herelsestraat 93-95 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Herelsestraat 93-95' te Heerle heeft vanaf 18 december 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Er zijn geen

zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling aan de Roosendaalse gemeenteraad worden aangeboden.

Vaststellen bestemmingsplan Emmastraat 5 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Emmastraat 5' te Roosendaal heeft vanaf 18 december 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling aan de Roosendaalse gemeenteraad worden aangeboden.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nispensestraat 76 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Nispensestraat 76' te Roosendaal heeft vanaf 18 december 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht. Deze zijn verwoord in de nota 'ambtshalve wijzigingen'. Het plan kan nu gewijzigd worden vastgesteld.