Openbare B&W besluitenlijst 12 september 2023

Nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 vastgesteld

De gemeente, het onderwijs, de kinderopvang en andere partners zijn tot een nieuw Onderwijsachterstandenbeleid gekomen. De titel luidt: 'Ieder kind gelijke kansen'. De ambitie van hen is dan ook om onderwijsachterstanden te voorkomen en terug te dringen. Zo wordt er onder andere ingezet op meer peuteropvang voor peuters die een extra steuntje in de rug nodig hebben, wordt er aan kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn of moeite hebben met de Nederlandse taal hier specifiek op ingezet om dit te leren en worden ouders gestimuleerd ook thuis aan de slag te gaan om de taalvaardigheid van kinderen te vergroten. Met deze aanpak maken de gemeente, het onderwijs, de kinderopvang en andere partners samen het verschil en kiezen zij voor kansen voor de kinderen van Roosendaal.

Benoeming voorzitter en lid commissie naamgeving

Vanwege het vertrek van een tweetal leden van de commissie naamgeving (de voorzitter en een BAG-lid) zijn twee nieuwe leden geworven. Deze nieuwe leden dienen door het college benoemd te worden. Met de benoeming van beide personen is de commissie weer op volle sterkte.

Ontwerpbestemmingsplan Snelfietsroute F58 - deel West

De gemeente Roosendaal en gemeente Bergen op Zoom hebben de wens om een snelfietsroute tussen beide steden te ontwikkelen. Het bestemmingsplan voor het oostelijk gedeelte van het tracé is reeds vastgesteld. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan voor het westelijk deel ook gereed. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2023 besloten om op 11 september 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Snelfietsroute F58- deel West’ voor een ieder gedurende zes weken ter inzage te leggen.