Openbare B&W besluitenlijst 13 december 2022

Beleidsplan mensenhandel 2022-2025

Op landelijk niveau zijn er de afgelopen jaren verschillende afspraken gemaakt om mensenhandel te stoppen en te voorkomen. Een belangrijke afspraak is dat iedere gemeente in 2022 beschikt over beleid inzake mensenhandel. Dit beleid moet inzicht bieden in de ontwikkelingen en activiteiten die zijn gericht tegen mensenhandel. De gemeenten binnen district De Markiezaten pakt dit gezamenlijk op. De taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en meest relevante partners worden in het plan weergegeven. De gemeente is in de aanpak van mensenhandel verantwoordelijk voor signalering, preventie, bestuursrechtelijke handhaving, veiligheid en zorg.
District De Markiezaten bestaat uit de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Tholen en Woensdrecht.

Herziene begroting Werkvoorzieningsschap 2023

Op 11 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap (WVS) de begroting 2023 vastgesteld, rekening houdend met de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten. Omdat in deze vastgestelde begroting nog sprake was van een aantal onzekere factoren, heeft WVS toegezegd om in het najaar van 2022 met een herziene begroting 2023 te komen, waarin in ieder geval de gewijzigde bedragen uit de mei- en septembercirculaire 2022 verwerkt zijn. Daarom biedt WVS nu de herziene begroting 2023 aan de deelnemende gemeenten aan.

Vaststellen dienstverleningsovereenkomst WVS 2023-2026

De gemeente krijgt van het Rijk een budget om een vastgesteld aantal arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening te realiseren ten behoeve van personen die tot de Wsw-doelgroep (Wet sociale werkvoorziening) behoren. De uitvoering van de Wsw is ondergebracht bij Werkvoorzieningsschap (WVS-groep). Periodiek wordt met WVS-Groep een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, op grond waarvan de WVS gemeenten en WVS het realiseren van het onder de Wsw vastgestelde aantal arbeidsplaatsen met overdracht van de toegekende rijksmiddelen formaliseren. Alle negen in WVS-Groep deelnemende gemeenten zullen dezelfde dienstverleningsovereenkomst (DVO) afsluiten met de WVS-Groep

Management letter 2022 BDO accountants

BDO accountants heeft in het kader van de controle van de jaarrekening 2022 haar tussentijdse controle uitgevoerd. De bevindingen zijn vastgelegd in de managementletter 2022. Aan de gemeenteraad wordt een bestuurlijke samenvatting gestuurd. Het college van burgemeester en wethouders neemt de aanbevelingen van BDO over en wordt in de Planning & Control cyclus geïnformeerd over de uitwerking en implementatie in de organisatie.

Rechtmatigheidsverantwoording concept opdracht

Per 1 januari 2023 wordt de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. In het kader daarvan wordt voor het eerst de opdracht van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders vastgelegd in een controleprotocol. in voorbereiding hierop is een concept controleprotocol opgesteld. Op deze manier kan zowel de gemeenteraad, als het college van burgemeester en wethouders, kennis nemen van deze nieuwe opzet, kaders die door de gemeenteraad vastgesteld gaan worden en de gevolgen van deze keuzes. Dit draagt eraan bij dat in februari 2023 – wanneer het controleprotocol 2023 definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad – er een realistische opdracht is, met bijbehorende kaders.

Verbeterplan vergunningverlening evenementen

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft ingestemd met het verbeterplan vergunningverlening grote evenementen. Het verbeterplan moet leiden tot een verbetering van de dienstverlening. Hiertoe is het werkproces vergunningverlening grote evenementen opnieuw ingericht. Het is de bedoeling om in de loop van 2023 te gaan werken overeenkomstig dit nieuw ingerichte werkproces.