Openbare B&W besluitenlijst 13 juni 2023

Mandaatstructuur Integraal Zorg Akkoord

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn landelijk afspraken gemaakt om als gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen. Dat doen we door regionaal afspraken te maken over de samenwerking. De regio West-Brabant maakt graag aanspraak op de rijksmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. Om die reden moet er een regionale mandaatstructuur zijn die is onderschreven door alle betrokken colleges van burgemeester en wethouders. Eén gemeente (de mandaathouder) kan vervolgens ook namens de andere gemeenten uit de regio de middelen aanvragen en beheren. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal onderschrijft dat de gemeente Breda voor het IZA aangewezen wordt als de gemandateerde gemeente voor de regio West-Brabant.

Ontwerpbesluit aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen/verbouwen van de voormalige St. Janskerk 

Op 30 december 2021 ontving het college van burgemeester en wethouders een aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen/verbouwen van de voormalige St. Janskerk. Het gebouw is een rijksmonument. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de gevraagde omgevingsvergunning - voor wat betreft de activiteit: “Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (artikel 2.1 lid 1 onder f van de Wabo)” - kan worden verleend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een voornemen tot verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.

Start inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Tolberg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2023 besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verbindingsweg Tolberg’, in de inspraakprocedure te brengen. Door de ontwikkelingen in het gebied De Bulkenaar is er de mogelijkheid om de ontsluiting van de wijk Tolberg te verbeteren. Er wordt daarom gewerkt aan de realisatie van de Verbindingsweg Tolberg die de wijk ontsluit via de A58. Eind april ’23 heeft het college het verkeerkundig ontwerp voor de verbindingsweg Tolberg vastgesteld. Dit is de basis om te komen tot de planologische procedure.

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid

Via de Wet open overheid (Woo) is het mogelijk om bij de gemeente allerhande documenten opvragen. De gemeente Roosendaal heeft daarvoor een Woo-contactpersoon aangesteld. Dat is geworden: Mathijs Aarts. Hij is het eerste aanspreekpunt voor vragen over beschikbare informatie en zorgt ervoor dat een Woo-verzoek op de juiste plaats terecht komt en in behandeling genomen wordt. Dhr. Mathijs Aarts is bereikbaar via email woo@roosendaal.nl

Parkeerverbod Vijfhuizenberg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen bij de Vijfhuizenberg huisnummers 111 t/m 127 te Roosendaal een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde van de weg. Door het parkeerverbod ontstaat meer ruimte voor de hulpdiensten in het geval van calamiteiten. Voorafgaand aan de te nemen maatregelen wordt een verkeersbesluit gepubliceerd.

Kadernota 2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2024 vastgesteld en biedt deze aan de Roosendaalse gemeenteraad aan voor behandeling op 13 juli 2023.