Openbare B&W besluitenlijst 13 september 2022

Verhoging subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling onderwijsachterstanden is verhoogd. Het extra bedrag komt ten gunste van het schakelproject, extra ondersteuning voor leerlingen met een taalachterstand. Deze verhoging is passend bij de kosten die het project met zich meebrengt en sluit aan op het Ambitie Akkoord van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Roosendaal draagt op deze manier bij aan het wegwerken van onderwijsachterstanden.

Start inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Aanwas 23

Op het perceel Aanwas 23 is sinds 2012 een vrachtwagenparkeerplaats aanwezig. Met gebruikmaking van de procedure tijdelijke afwijking is een unit van 100 m2 gerealiseerd waarin diverse voorzieningen voor de chauffeurs (sanitaire voorzieningen, een verblijfsruimte met wifi-faciliteiten) zijn ondergebracht. Aan deze unit met voorzieningen voor de chauffeurs is permanente behoefte, reden waarom dit bestemmingsplan is opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak en overleg met relevante overleginstanties.

Ontwerpbestemmingsplan hoek Dr. Braberstraat-Rooselaarplein

De ontwikkeling van de voormalige V&D locatie Dr. Brabersstraat is een belangrijk onderdeel van de kwalitatieve verbetering van het stadscentrum. De eigenaar heeft het initiatief genomen tot herontwikkeling. Deze bestaat uit de sloop van de bestaande gebouwen en de realisatie van vervangende nieuwbouw bestaande uit appartementen en woon-werk-woningen, commerciële en maatschappelijke ruimte.
Daarnaast zijn levensloopbestendige woningen voorzien, die met een afmeting van minder dan 60 m².
De beoogde ontwikkeling past daarnaast qua massa niet in de kaders van het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad’. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is gereed om ter visie te leggen voor de periode van zes weken. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen. Omdat ter plaatse de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder worden overschreden, is ook het opstarten van de procedure hogere waarde noodzakelijk

Zienswijze 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant 2022

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) biedt de 1e begrotingswijziging 2022 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2022 van de BWB. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 en daarbij geen zienswijze in te dienen.