Openbare B&W besluitenlijst 14 juni 2022

Vertegenwoordiging college in verbonden partijen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. is tevens een nieuwe bestuursperiode aangebroken. Het college van burgemeester en wethouders is in verbonden partijen en samenwerkingsverbanden bestuurlijk vertegenwoordigt door middel van een of meerdere portefeuillehouders. Om continuering van de bestuurlijke deelname te borgen heeft het college van burgemeester en wethouders de namen van de vertegenwoordigende portefeuillehouders in relatie tot desbetreffende verbonden partij of samenwerkingsverband vastgesteld.

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Paul Emsensstraat tussen huisnummers 5 en 9, Wouwse Plantage

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het oprichten van een woning met garage aan de Paul Emsensstraat tussen huisnummers 5 en 9, Wouwse Plantage (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie H, perceelnummer 02028). Aangezien het bouwplan in strijd is met bestemmingsplan "Wouwse Plantage" is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Om uiteindelijke de omgevingsvergunning te kunnen verlenen door middel van een afwijking van het bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplannen diverse woonwagenlocaties

Op grond van hogere regelgeving dienen gemeenten zorg te dragen voor voldoende standplaatsen zodat de woonwagenbewoners vorm kunnen geven aan hun identiteit.
De woonwagencultuur staat sinds 2014 op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.
In Roosendaal is sprake van een tekort aan woonwagenstandplaatsen. Dit heeft geleid tot een wachtlijst. Om die reden is uitbreiding van het aantal standplaatsen noodzakelijk om een snellere doorloop te bewerkstelligen. In 2021 zijn vier bestemmingsplannen opgesteld met het oog op uitbreiding van het aantal standplaatsen bij een viertal bestaande woonwagencentra, gesitueerd aan de Beetslaan, de Sportstaat, de Van Coothlaan en de Christiaan Huijgensstraat.
Deze voorontwerpbestemmingsplannen zijn met bewoners en omwonenden besproken in het kader van de inspraakprocedure. De inspraak heeft ertoe geleid dat:

  1. De uitbreiding op het woonwagencentrum Beetslaan geen doorgang meer vindt;
  2. Op de locatie Sportstaat één nieuw standplaats wordt gerealiseerd in plaats van twee;
  3. Voor de uitbreiding van het centrum aan de Van Coothlaan eerst nog de resultaten van een bomenonderzoek wordt afgewacht;
  4. Dat de uitbreiding van het centrum aan de Christiaan Huijgensstraat doorgaat met inachtneming van wat tijdens de inspraak met belanghebbenden is afgesproken.
  5. Daarnaast zal onderzoek plaatsvinden om te komen tot het realiseren van een geheel nieuw woonwagencentrum. Tevens wordt onderzocht of er nog uitbreidingsmogelijkheden voorhanden zijn bij andere bestaande locaties.