Openbare B&W besluitenlijst 14 mei 2024

Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024' (U&H-strategie) en de daarin opgenomen prioriteiten, doelen en strategieën vastgesteld. De strategie heeft voor iedereen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van ingekomen reacties is de tekst op één punt aangepast. Dit is verwoord in het 'Eindverslag inspraak U&H-strategie'. Daarnaast zijn er zogenaamde 'ambtshalve' correcties doorgevoerd, waarbij gedacht moet worden aan de juiste benamingen van beleidsstukken en het vermelden van de vaststellingsdata. 

Met deze uitvoerings- en handhavingsstrategie wordt voldaan aan de wettelijke plicht die is vastgelegd in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit. 
De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie beschrijft de prioriteiten, doelen en strategieën op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de zogenaamde VTH-taken). 

Deze strategie vervangt het ‘Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal’ uit 2018. De strategie is erop gericht om enerzijds de inwoners en ondernemers en anderzijds de vele betrokken ketenpartners inzicht te geven in het beleid c.q. de integrale aanpak van de VTH-taken in de gemeente Roosendaal. De strategie is van toepassing voor een periode van minimaal vier jaar en wordt, waar nodig, tussentijds bijgesteld. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn voor de gemeente belangrijke instrumenten om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te borgen. Het beoogd maatschappelijk resultaat is bescherming bieden tegen gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s en bevordering van de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde leefomgeving.

Aanpassing inzameling PBD verpakkingen 

Afval van Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) wordt op dit moment ingezameld in zakken aan huis. Als zakken kapotgaan door dieren, wind of een scherpe verpakking in de zak, zorgt dit voor zwerfafval. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in het tweede kwartaal van 2025 te stoppen met de inzameling van PBD in zakken aan huis, en te starten met de inzameling van PBD in minicontainers. Elk huishouden kan ervoor kiezen om een container van 240 liter te nemen, maar dit is niet verplicht. De bovengrondse en ondergrondse containers voor PBD in de wijken blijven door elke huishouden te gebruiken.

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Gastelseweg 245 in Roosendaal 

Aan de Roosendaalse gemeenteraad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het oprichten van een kantoor aan de Gastelseweg 245 in Roosendaal. Aangezien het bouwplan in strijd is met bestemmingsplan "Borchwerf I" is een afwijking van het bestemmingsplan benodigd. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen door middel van een afwijking van het bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de Raad. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend.

Samenwerking met Draai van de Kaai 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een samenwerking aan te gaan met Stichting Draai van de Kaai. Deze samenwerking is gericht op de verdere ontwikkeling van het hoogwaardige evenement naar een nieuw en toekomstbestendig profcriterium met entertainment in Roosendaal. De gemeente wijst op het brede belang van het evenement voor Roosendaal. Het betreft niet alleen de toegevoegde waarde voor de topsport in Roosendaal, maar ook het voortzetten van een inmiddels onmisbare traditie met een belangrijke promotionele waarde voor Roosendaal.