Openbare B&W besluitenlijst 14 november 2023

Start ontwerpbestemmingsplan "Terugdringen horeca en detailhandel buiten de centrumring en de aangewezen winkelgebieden"

Voortvloeiend uit de vaststelling van de Detailhandelsnota begin 2016 en het bestemmingsplan 'Binnenstad' is onderhavig bestemmingsplan opgesteld om het beleid op een juridisch-planologische wijze te regelen. De reden om dit bestemmingsplan op te stellen vloeit voort uit de hedendaagse situatie waarin veel binnensteden, waaronder ook de Roosendaalse binnenstad, zijn komen te verkeren. Er is sprake van een overaanbod van de planologische mogelijkheden om horeca en detailhandel te vestigen, terwijl inmiddels sprake is van een fikse krimp van horeca en detailhandel. De krimp van het totale winkelaanbod en de veranderende branchering van de detailhandel in Roosendaal centrum maakt de verzorgingsfunctie van het gebied in de toekomst kwetsbaar. Door de horeca- en detailhandelslocaties buiten de aangewezen winkelgebieden (voor zover sprake is van niet-benutte plancapaciteit en voor zover het daarbij gaat om leegstaande of duurzaam tot woningbouw getransformeerde panden) weg te bestemmen, kan de concentratie van binnenstedelijke functies (met name horeca en detailhandel) behouden blijven in de aangewezen winkelgebieden. Hierdoor kunnen de winkelgebieden, zoals aangewezen in de Detailhandelsnota, compact en aantrekkelijk blijven. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Najaarsbrief 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Najaarsbrief 2023 behandeld en vastgesteld. De Najaarsbrief heeft een positief saldo van € 119.000. Op 16 november zal een persbericht verstuurd worden.

Benoeming gemeentesecretaris

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de heer H.W.J. Klaucke benoemd als gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Roosendaal.