Openbare B&W besluitenlijst 15 november 2022

Derde begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de 3e begrotingswijziging 2022 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad van Roosendaal. Ook biedt het Werkplein de 2e Bestuursrapportage 2022 aan. Hierin geeft het Werkplein inzicht in de ontwikkeling van een aantal vastgestelde indicatoren. Voor het jaar 2022 werd een daling van het bijstandsbestand verwacht van 1,3%. Op basis van de huidige inzichten zal deze daling wel gehaald worden. Daartegenover staat dat het Werkplein momenteel een forse inzet pleegt op het afhandelen en uitbetalen van de aanvragen voor de energietoeslag. Hierdoor komen andere werkzaamheden van het Werkplein in de knel. De financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de 3e begrotingswijziging 2022

Ontwikkelplan Roosendaal

Het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het wordt nu aan de Roosendaalse gemeenteraad aangeboden. Het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal heeft in de zomerperiode ter inzage gelegen voor inspraak. De inspraak heeft niet tot grote aanpassingen geleid. De inspraak bevestigt de eerder gehoorde oproep uit de participatie om extra aandacht voor leefbaarheid, vergroening, verkeersveiligheid en een goed ondernemersklimaat. Het collegeprogramma "Zij aan Zij" is verwerkt in het Ontwikkelplan Rondje Roosendaal. Het college van burgemeester en wethouders wil het ontwikkelplan nu gaan uitvoeren. Het Ontwikkelplan rondje Roosendaal wordt "het uitvoeringsprogramma R.O.O.S.".

Huisvesting Programma Onderwijs 2023

Het programma voor onderwijshuisvestingvoorzieningen voor 2023 is vastgesteld. Tot 31 januari 2022 hebben schoolbesturen in de gemeente Roosendaal de mogelijkheid gehad om een aanvraag voor onderwijshuisvestingvoorzieningen in te dienen. Deze aanvragen zijn door de gemeente beoordeeld, waarna de gemeenteraad nu een besluit heeft genomen over de toe te kennen aanvragen. Voor 2023 zijn er twee aanvragen toegekend. KPO basisschool Jeroen Bosch krijgt een krediet van € 1.683.918 om een nieuwe gymzaal te realiseren, als onderdeel van het Project Groot Mariadal en de nieuwbouw van de Jeroen Bosch school. Verder krijgt SPCO basisschool de Kroevendonk een krediet van € 65.357 om de nieuwe gymzaal van een eerste inrichting en meubilair te voorzien. 

Najaarsbrief 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Najaarsbrief 2022 behandeld en vastgesteld. De Najaarsbrief heeft een positief saldo van € 6.236.000. Voorgesteld wordt om van het positieve saldo 1,5 miljoen toe te voegen aan de reserve exploitatie reinigingssector, 0,65 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en dit in 2023 over te hevelen naar het investeringsfonds en tot slot het resterende positieve saldo van ruim 4 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Belastingvoorstellen 2023

Jaarlijks worden de belastingverordeningen door de gemeenteraad van Roosendaal vastgesteld om een juiste heffing en invordering mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke belastingen voor 2023 te verhogen met een inflatiepercentage van 2,8%. Hierbij geldt een aantal uitzonderingen, waaronder de parkeerbelasting (wordt niet verhoogd), de Onroerend Zaak Belasting (tarief wordt niet geïndexeerd), de afvalstoffenheffing (blijft gelijk aan 2022) en de rioolheffing (is kostendekkend).

Wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is een kaderwet waarin gemeenten beleidsvrijheid hebben voor de uitvoering. Gemeenten leggen daarom nadere uitgangspunten en regels vast in Verordeningen en Beleidsregels. Op dit moment geldt in Roosendaal de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017. Door wijzigingen die optreden als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe contracten voor Begeleiding, dient deze Verordening geactualiseerd te worden. Het gaat dan met name over het wel of niet heffen van een eigen bijdrage op bepaalde producten. 

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om de “Verordening BedrijvenInvesteringsZone Compacte Binnenstad Roosendaal 2022-2027” vast te stellen, die bij voldoende draagvlak per 1 januari 2023 ingaat. De invoering van een bedrijveninvesteringszone biedt de mogelijkheid een volgende stap te zetten in het gezamenlijk bekostigen van collectieve activiteiten door vastgoedeigenaren in de compacte binnenstad van Roosendaal. Met dit fonds willen de vastgoedeigenaren de onderlinge samenwerking verbeteren en willen zij de komende jaren verder investeren in de binnenstad van Roosendaal: denk aan gezamenlijke acquisitie, aanpak van leegstand, gezamenlijke marketing en verduurzaming van panden.