Openbare B&W besluitenlijst 16 april 2024

Jaarverslag vergunningen, toezicht, handhaving en veiligheid 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Jaarverslag VTHV 2023 (vergunningen, toezicht, handhaving en veiligheid) vast te stellen. Dit document dient als rapportage op het ‘Uitvoeringsprogramma 2023 Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid’ en ook als de mededeling over de naleving van de kwaliteitscriteria en -voorwaarden. In dit jaarverslag is opgenomen welke taken de gemeente Roosendaal het afgelopen jaar heeft uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en veiligheid.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten om bij te dragen aan een veilige, leefbare, schone en toegankelijke gemeente (stad, dorpen en buitengebied). Het streven is, dat mensen, bedrijven en instellingen Roosendaal ervaren als een gemeente waar een goed woon-, werk- en uitgaansklimaat heerst. Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn daarbij belangrijk. Naleving van normen staat daarbij centraal, waarbij inwoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid dragen om dit te bewerkstelligen.
Het Jaarverslag VTHV 2023 zal met een raadsmededeling aan de gemeenteraad worden toegezonden en wordt aan Gedeputeerde Staten verstrekt in het kader van Interbestuurlijk Toezicht.

Richtlijn gemeentelijke bijdrage bij humanitaire rampen

Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de gemeenteraad van Roosendaal voorstellen om een richtlijn vast te stellen voor het verlenen van een gemeentelijke bijdrage en hiervoor een fonds in te stellen.

Tijdelijke brandweerpost Wouw

Al geruime tijd is een plan in voorbereiding voor de nieuwbouw van de brandweerpost in Wouw, op de Hoogt. Tegen het ter plaatste vastgestelde bestemmingsplan en ter plaatse aangevraagde vergunningen is bezwaar gemaakt en loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. De werkzaamheden voor de nieuwbouw van de brandweerpost op de Hoogt, kunnen niet starten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Notitie ter beantwoording van het amendement van de raad over de Poolse supermarkt Gastelseweg

Bij de behandeling van de evaluatie van het maatregelenplan heeft de gemeenteraad van Roosendaal op 21 december 2023 bij amendement de burgemeester gevraagd "om alle alternatieve oplossingen te onderzoeken voor de overlastproblematiek aan de Gastelseweg. Hierover in gesprek te gaan met de eigenaar/exploitant van de Poolse supermarkt. Hierbij alle mogelijke opties te betrekken en de raad te informeren over de haalbaarheid hiervan uiterlijk 1 april 2024". Er is een notitie over de Gastelseweg voorbereid ter beantwoording van de door de gemeenteraad gestelde vraag.

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Quiet Community

De Quiet Community Roosendaal ondersteunt inwoners in een financieel kwetsbare situatie. Enerzijds door het bouwen van een netwerk, anderzijds met een aanbod van producten en diensten. De Community die Quiet heeft opgebouwd is de afgelopen jaren sneller gegroeid dan verwacht. Om de kwaliteit van de ondersteuning in stand te houden en beschikbaar te blijven voor elke inwoner die aanklopt voor deze ondersteuning, worden er aanvullende middelen toegekend. Met het wijzigingsbesluit voor de subsidieregeling Quiet Community 2023 t/m 2026 wordt het subsidieplafond van de regeling gewijzigd.
 

Vaststellen bestemmingsplan Beukenstraat 3 Heerle

Met ingang van 18 december 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Beukenstraat 3” gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn is één zienswijze ingediend. De zienswijze is van een gemeentelijk antwoord voorzien en neergelegd in een Nota zienswijzen die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. De ingekomen zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen. Het plan kan nu ongewijzigd worden vastgesteld.

Uitbreiding Overall budget Stimuleringsregelingen 2024

Om de woningmarkt te ondersteunen verstrekt de gemeente Roosendaal al een aantal jaar starters-, stimulerings- en verzilverleningen vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Omdat het aantal aanvragen voor met name de startersleningen in 2023 hoog is gebleken, is het huidige budget ontoereikend om voor heel 2024 starters-, stimulerings- en verzilverleningen te verstrekken. Het college besluit daarom het budget met 1,95 miljoen euro uit te breiden.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Snelfietspad F58 - westelijk deel'

Met ingang van 25 september 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan “snelfietsroute F58 – westelijk deel” gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn drie zienswijzen ingediend. Ook zijn er in de afgelopen periode, vanwege het overslaan van de voorontwerpfase, nog zes vooroverlegreacties binnengekomen. De zienswijzen en vooroverlegreacties zijn van een gemeentelijk antwoord voorzien en neergelegd in een Nota zienswijze en vooroverlegreacties die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht. Deze zijn verwoord in de nota 'ambtshalve wijzigingen'. Het plan kan nu gewijzigd worden vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenstrook Bestemmingsplan Bulkstraat

Het bestemmingsplan ‘Bulkstraat’ is op 24 maart 2016 vastgesteld om de bouw van circa 40 woningen mogelijk te maken. In het bestemmingsplan was ook ruimte opgenomen voor lichte bedrijvigheid, al dan niet, in combinatie met een woonfunctie. In de loop der jaren zijn enkele gebreken geconstateerd in het bestemmingsplan ‘Bulkstraat’ waardoor reparaties wenselijk zijn. Het bestemmingsplan 'Bedrijvenstrook Bestemmingsplan Bulkstraat' voorziet hierin. Op het bestemmingsplan is de coördinatieregeling van toepassing, zodat de procedure tegelijk met de procedure van de omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen kan worden doorlopen. Het bestemmingsplan is nu gereed voor vaststelling.

Huisvestingsprogramma Onderwijs 2024

De plannen voor de schoolgebouwen in 2024 zijn klaar. Tot 31 januari 2023 konden Roosendaalse scholen aanvragen doen voor verbeteringen aan hun gebouwen.
Die aanvragen worden beoordeeld en de Roosendaalse gemeenteraad zal besluiten welke projecten geld krijgen. Voor 2024 zijn er drie plannen ter beoordeling:

  1. Aanvraag KPO-school De Kameleon, voor de bouw van twee extra lokalen bij De Zonneboom school in de wijk Westrand.
  2. Aanvraag tijdelijke huisvesting voor De Kameleon.
  3. Aanvraag tijdelijke huisvesting voor De Zilverlinde.

Benoeming leden Raad van Toezicht SOVOR

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor met ingang van 1 april 2024 de heer A. Toet en met ingang van 1 augustus 2024 de heer A. Meijvis te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR). De aftredende leden zijn de heer R. Van 't Zelfde per 1 april 2024 en de heer M. Bakker per 31 december 2024. De heer Bakker zal tot die tijd als lid nog beschikbaar zijn voor het inwerken van zijn opvolger.
Door de benoeming van twee nieuwe leden worden de vacatures dit jaar als gevolg van het aftreden van twee leden bij de Raad van Toezicht SOVOR ingevuld. De bevoegdheid voor benoeming is in de Wet op het voortgezet onderwijs voorbehouden aan de raad.

Bestuursopdracht warmtenet Westrand

Het college van burgemeester en wethouders heeft de projectopdracht voor een haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de wijk Westrand vastgesteld. Daarmee geeft het college de ambtelijke organisatie opdracht onderzoek te doen naar de financiële, technische, juridische en organisatorische aspecten van een warmtenet. Het haalbaarheidsonderzoek bevat daarnaast een aanpak voor participatie én communicatie naar de inwoners. Het college maakt hiervoor € 375.000 vrij. De middelen komen deels uit de gelden die de gemeente Roosendaal ontving in het kader van het klimaatakkoord en deels uit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
 

Wijziging algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2022 te wijzigen. In verband met de inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening gemeente Roosendaal zijn een aantal bevoegdheden in het kader van vergunningen en handhaving gemandateerd. Daarnaast zijn er bevoegdheden voor het regelen van zaken over DigiD voor medewerkers, authenticatiemiddelen en beveiligingscertificaten aan de CISO gemandateerd. Deze wijzigingen dragen bij aan de doelmatigheid en efficiënte van werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie.

Verbeterplan Sportfondsen

Sportfondsen en gemeente Roosendaal hebben samen een verbeterplan opgesteld over de samenwerking rondom zwembad De Stok én de binnensportaccommodaties, dit n.a.v. diverse klachten van gebruikers, een motie en raadsvragen ten aanzien van beheer en exploitatie door Sportfondsen.

Verkoop grond bedrijventerrein Schotsbossenstraat aan Provincie Noord-Brabant 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot verkoop van een bedrijfskavel ter grootte van 6.570 m2 aan de Schotbossenstraat te Roosendaal aan de provincie Noord-Brabant. Het perceel zal door provincie Noord-Brabant worden verhuurd aan opeenvolgende concessiehouders voor openbaar vervoer in de regio. Het perceel zal door de concessiehouder(s) ingericht worden als busremise met bijbehorende voorzieningen.

Correctieve aanpassing collegebesluit d.d. 2 april 2024:

  1. Beslispunt 5 van het collegebesluit d.d. 2 april (Besluitvorming bestemmingsplan De Meeten 2 en vergunningen (OBM) en omgevingsvergunning bouwen, zaaknummer 825606) wordt ingetrokken
  2. Inhoudelijk instemmen met de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘Het bouwen van een bouwwerk’ en ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ ten behoeve van het oprichten van een snoepfabriek gelegen in het gebied tussen de Rucphensebaan en het Spectrum in Roosendaal (kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie S, perceelnummers 01481 en 00718), registratienummer zaaknummer 2023-001444’ en deze ter beschikking te stellen aan de raad, maar de definitieve besluitvorming tot vergunningverlening pas te nemen na vaststelling van het bestemmingsplan De Meeten 2 door de gemeenteraad.