Openbare B&W besluitenlijst 16 januari 2024

Zienswijze Actieprogramma Regio West-Brabant 

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Roosendaalse gemeenteraad het voorstel aan met betrekking tot zienswijzen op het actieprogramma van de Regio West-Brabant. De gemeenteraad heeft hiermee de mogelijkheid om de Regio West-Brabant te verzoeken de impact van de overheveling van taken beter inzichtelijk te maken

Benoeming leden Commissie Ombudsman 

Op verzoek van de Commissie Ombudsman is één nieuw commissielid geworven. De gemeenteraad dient op voorstel van het college van burgemeester en wethouders het nieuwe commissielid te benoemen. De eerste benoemingstermijn van de voorzitter is afgelopen. Daarom is zij herbenoemd. Ook de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Ombudsman is benoemd.

Definitief Controleprotocol RMV 2023 en voorlopig Controleprotocol RMV 2024 

Per 1 januari 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording (RMV) ingevoerd. Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad middels het Controleprotocol Rechtmatigheidsverantwoording 2023 de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders gegeven om zich via de RMV en bijbehorende kaders te verantwoorden over het rechtmatig handelen van de gemeente. Het Controleprotocol 2023 is nu geactualiseerd met de meest recente uitspraken van de Commissie besluit begroting en verantwoording (commissie BBV) en daarnaast is het normenkader geactualiseerd. Het definitieve Controleprotocol 2023 is tevens het voorlopige Controleprotocol 2024.

Suppletieaanvraag conventionele explosieven (WOII) - 'Bommenregeling' 

In Nederland kennen we de Suppletieregeling Explosieven. Dit is een regeling op het gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het gemeentefonds. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. De bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds bedraagt 68% over de gemaakte kosten exclusief BTW. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om het verzoek voor deze bijdrage in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties