Openbare B&W besluitenlijst 16 mei 2023

Meerjaren beleidsstukken 2023-2027 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In het meerjarenbeleidsplan presenteert de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor vier jaar haar voornemens om invulling te geven aan haar missie en visie. Dit met als doel incidenten te voorkomen, risico's te verkleinen en 24/7 paraat te staan. In deze adviesnota worden de meerjarenbeleidsplannen van de Veiligheidsregio uitgelegd en verteld wat dit betekent voor de gemeente Roosendaal. Het college van burgemeester en wethouders legt het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met het advies om geen zienswijzen in te dienen.

Vaststelling bestemmingsplan Boulevard Antverpia 10 te Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Boulevard Antverpia vast te stellen en tevens geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. Het bestemmingsplan Boulevard Antverpia behelst de stedelijke ontwikkeling van zeven woningen op het adres Boulevard Antverpia 10 te Roosendaal (de voormalige Liebeau watersportlocatie). De bestaande bedrijfswoning wordt daarbij
gehandhaafd als reguliere burgerwoning.

Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening Bulkstraat

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om het bestemmingsplan partiële herziening Bulkstraat Roosendaal vast te stellen. Naar aanleiding van de uitspraken van de rechtbank in diverse procedures is gebleken dat er reparaties nodig zijn in het bestemmingsplan Bulkstraat Roosendaal. In de partiële herziening bestemmingsplan Bulkstraat zijn deze correcties alsmede actualisering verwerkt.

Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding Designer Outlet Roosendaal

Het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding Designer Outlet Roosendaal' heeft vanaf 12 december 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota van zienswijzen. Enkele zienswijzen geven aanleiding om de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan aan te scherpen/verduidelijken. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling aan de gemeenteraad van Roosendaal worden aangeboden.

Integrale wijkaanpak Langdonk | Deelproject Vergroening Reginadonk

Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorlopig ontwerp voor aanpassing van de openbare ruimte Reginadonk vast en stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om € 1.715.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De wijk Langdonk maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Zij aan zij met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners werken we aan een veilig en toekomstbestendig Langdonk.

Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en hoofdlijnennotitie Regionale Investeringsagenda Stedelijke Regio West-Brabant West

Het college van burgemeester en wethouders heeft initieel ingestemd met het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en het Hoofdlijnendocument Regionale Investeringsagenda Stedelijke Regio West-Brabant West (RIA SRWBW). Het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant formuleert de beleidsbasis voor een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling van het NOVEX-gebied Stedelijk Brabant. Het Hoofdlijnendocument RIA SRWBW geeft een basisvisie voor de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van West-Brabant West. In de andere 6 gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta in de Stedelijke Regio West-Brabant West (SRWBW) worden deze stukken ook behandeld.