Openbare B&W besluitenlijst 17 januari 2023

Convenant aanpak drugscriminaliteit 

In het kader van een integrale aanpak is een goede en rechtmatige informatie-uitwisseling tussen publieke en private partners noodzakelijk om drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende problematiek integraal te bestrijden en te voorkomen. De samenwerking tussen politie, OM, gemeenten, UWV, woningcorporaties, netbeheerders en drinkwaterbedrijven wordt vorm gegeven door middel van een convenant 

Start inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan De Meeten 2  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerp bestemmingsplan De Meeten 2 vrijgegeven voor inspraak en overleg. De inspraakprocedure start op 30 januari 2023 voor de periode van zes weken. Ook vindt tegelijkertijd overleg plaats met diverse adviesinstanties (zoals provincie en waterschap). De reden voor het opstellen en in procedure brengen van dit voorontwerpbrestemmingsplan is de mogelijke vestiging van het bedrijf Cloetta op De Meeten 2. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om Cloetta te laten landen op dit bedrijfsterrein omwille van economische redenen (behoud van werkgelegenheid) en de duurzame ambities van Cloetta. Door middel van dit nieuw bestemmingsplan De Meeten 2, waarbij de bestaande milieuzoneringen behouden blijven, wordt het mogelijk gemaakt dat Cloetta zich kan vestigen als daartoe alle noodzakelijke onderzoeken op gebied van geur, geluid, uitstoot en verkeer voldoen aan de huidige normstelling. De wijziging waartoe een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld betreft het omzetten van de bestaande Kernweg in de bestemming bedrijfsterrein, wat het voor Cloetta mogelijk maakt om gebouwen te realiseren op de gronden waarop de Kernweg is gesitueerd.