Openbare B&W besluitenlijst 17 oktober 2022

Wet Politiegegevens auditrapportage

Het bureau Inergy heeft in opdracht van de gemeente Roosendaal een onderzoek uitgevoerd naar de opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen die de wettelijke eisen van de bepalingen in de Wet Politiegegevens (Wpg) en het Besluit Politiegegevens Buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpgboa) waarborgen.

Artikel 33 van de Wpg bepaalt namelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van politiegegevens periodiek een audit moet laten uitvoeren om te controleren of de regels uit de Wpg worden nageleefd.

Overeenkomst met Brabant Water voor beheer grondwatermeetnet

Gemeente Roosendaal is aanspreekpunt voor inwoners die vragen of klachten hebben over het grondwater in het stedelijk gebied. Als er sprake is van structurele grondwateroverlast, neemt de gemeente maatregelen om de grondwaterstand te verlagen of juist te verhogen. Voorbeelden van maatregelen om de grondwaterstand te verlagen zijn het aanleggen van drainage. Vaak worden de maatregelen uitgevoerd in samenwerking met het waterschap en de provincie.

Om de grondwaterzorgplicht in stedelijk gebied goed in te kunnen vullen is het belangrijk om inzicht te hebben in de grondwaterstanden. De grondwaterstanden worden op ongeveer 100 plaatsen in de gemeente gemeten met peilbuizen. In dit onderhoudscontract wordt het beheer en onderhoud van de peilbuizen en het beheer van de meetgegevens uitbesteed aan waterleidingbedrijf Brabant Water. Zij beheren en onderhouden al duizenden peilbuizen in de provincie en hebben veel ervaring. Tevens wordt hiermee een deel van de verplichting vanuit de Basis Registratie Ondergrond (BRO) ingevuld.

Ontwerpwijzigingsplan Hulsdonksestraat 103

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpwijzigingsplan Hulsdonksestraat 103 vrijgegeven voor inspraak en overleg ex. artikel 3.1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Inwoners mogen hun reactie kenbaar maken. Ook wordt het plan naar een aantal rijks- en provinciale instanties en naar vaste overlegpartners gestuurd. Ook zij mogen op- en aanmerkingen plaatsen bij het plan.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf eind oktober 2022 voor 6 weken ter inzage voor inspraak en overleg.