Openbare B&W besluitenlijst 19 december 2023

(Concept) Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de (concept) 'Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024' en met de daarin opgenomen prioriteiten, doelen en strategieën. Deze conceptstrategie wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd, zodat iedereen een reactie kan indienen. Met deze uitvoerings- en handhavingsstrategie wordt voldaan aan de wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit.

De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie beschrijft de prioriteiten, doelen en strategieën op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (= VTH-taken). Deze nieuwe strategie vervangt het oude 'Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal' uit 2018. De strategie is bedoeld om aan de ene kant inwoners, ondernemers en bezoekers en daarnaast aan de andere kan de verschillende betrokken partners te informeren over het beleid en de algehele aanpak van de VTH-taken binnen de gemeente Roosendaal.

De strategie geldt voor ten minste vier jaar en kan indien nodig tussentijds worden aangepast. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten voor de gemeente om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te waarborgen. Het beoogde maatschappelijke resultaat is: het bieden van bescherming tegen gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's en het bevorderen van de kwaliteit van zowel de bebouwde als onbebouwde leefomgeving.

Implementatie, borging en duurzame financiering ten behoeve van de levensloopaanpak binnen regio de Markiezaten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de implementatie van de levensloopaanpak. De levensloopaanpak zorgt voor betere ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico door verbetering van de van de (keten)samenwerken in het district de Markiezaten. Doordat de inwoner zijn hele leven, of zo lang als nodig, gemonitord wordt krijgt hij/zij de kans om mee te doen in de samenleving en is er minder kans op escalatie. Dit draagt bij aan een veiligere omgeving, ook voor de persoon zelf.

Voorschotten Gecertificeerde Instellingen Q1 2024

Per 1 januari 2024 gaan de landelijke tarieven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in. De invoering van deze tarieven vraagt besluitvorming die pas in het eerste kwartaal van 2024 plaats kan vinden. Om de administratieve druk te beperken wordt de facturatie door de gecertificeerde instellingen uitgesteld. Voor eerste maanden wordt een voorschot uitgekeerd door de gemeente Roosendaal, als kassier namens de negen gemeenten van de jeugdregio West-Brabant West.

Samenwerkingsovereenkomst Stationskwartier Roosendaal NS-Provincie-Gemeente

Spoorzone Roosendaal is toe aan een herontwikkeling. Om dat te realiseren werken de gemeente Roosendaal, de provincie Noord-Brabant en de Nederlandse Spoorwegen (NS) samen.

In een samenwerkingsovereenkomst hebben zij afspraken gemaakt over hoe zij zich samen gaan inzetten voor het gebied rondom het station in Roosendaal.

Aankoop grond Bulkenaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten circa 5.2 hectare grond aan te kopen in het bestemmingsplan de Bulkenaar, waar het nieuwe Bravis ziekenhuis zal worden gerealiseerd. Inmiddels is het overgrote deel van het bestemmingsplan de Bulkenaar verworven. Voor het nog resterende deel zal, naast de minnelijke verwerving, de onteigeningsprocedure verder worden gevoerd.

Wijzigingsbesluit subsidieregeling Cultuureducatie en -participatie 2024 tot en met 2027

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het Wijzigingsbesluit subsidieregeling Cultuureducatie en -participatie 2024/2027. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het verhogen van het bedrag per inwoner van € 0.79 naar € 0.85, met een totale verhoging van € 9.000,- per jaar. Deze kosten worden gedekt binnen de bestaande budgetten. Het doel van deze regeling is jongeren en volwassenen de kans bieden om via cultuureducatie en -participatie hun talenten te laten ontdekken.

Dit draagt bij aan het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals probleemoplossend denken en creatief handelen.

Vergoeding kosten stichting Dorpshuis Nisipa en stichting Wit Gele Kruis

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de door stichting Dorpshuis Nisipa en stichting Wit Gele Kruis in de afgelopen jaren gemaakte kosten, in het kader van de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum te Nispen, te vergoeden. De afspraken zullen worden vastgelegd in een tussen betrokken partijen te sluiten vaststellingsovereenkomst.

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Vrijwillige Dienstverlening & Praktische Ondersteuning

Met de wijzigingsbesluit voor de subsidieregeling Vrijwillige dienstverlening en praktische ondersteuning 2022 tot en met 2025 zorgen we, in het licht van de toegenomen vraag, voor een financieel houdbare uitvoering van het Roosendaals Jeugdontbijt voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

Instemming Intentieverklaring Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer

Op 21 december 2023 zal wethouder Vermeulen, namens de gemeente Roosendaal, de regionale 'Intentieovereenkomst Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer' ondertekenen. Hiermee wordt de samenwerking tussen lokale wegbeheerders, de provincie en de landbouwsector (ZLTO/Cumela) met betrekking tot het wenselijke gebruik het wegennet in de regio verstevigd. Met de intentieovereenkomst spreken we de ambitie uit om landbouwverkeer zoveel als mogelijk te weren uit straten waar dit niet gewenst is (vaak woonwijken) en maken ons sterk om de wegen waarop ze wel zijn toegestaan toegankelijk te maken en/of te houden.

Jaarlijkse regeling aanwijzingsbesluit betaald parkeren op feestdagen en collectieve dagenregeling 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren op feestdagen" en de "Collectieve dagenregeling" voor 2024 vast te stellen. In het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren op feestdagen worden de feestdagen vermeld, waarbij op straat geen parkeergelden hoeven te worden betaald. In de Collectieve Dagenregeling worden de jaarlijks terugkerende festiviteiten 2024 vermeld waarvan afgeweken mag worden van de geluidsnorm.

Samenwerkingsovereenkomst Hartje West

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Alwel, Four-D en BVR-Groep over de transformatie en revitalisering van de Westrand.

Woningbouwprogrammering 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woningbouwprogrammering 2024 vastgesteld. Hierin omschrijft de gemeente Roosendaal welke woningbouwplannen er de komende jaren gepland staan. De Woningbouwprogrammering 2024 omschrijft de plannen voor het jaar 2024 tot 2030 en geeft een vooruitblik op de plannen die daarna gepland staan.

Overdracht gymzaal Rodenbachlaan 3

Op verzoek van stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal gaat de gemeente Roosendaal de gymzaal aan de Rodenbachlaan 3 te Roosendaal in 2024 overnemen en beheren. De maatschappelijke bestemming wordt daarbij behouden. In de toekomst wil de gemeente de locatie gaan vernieuwen in samenwerking met maatschappelijke partners en met betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden.