Openbare B&W besluitenlijst 19 juli 2022

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

De gemeente Roosendaal voerde in maart 2022 een cliëntervaringsonderzoek (= ceo) uit om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke verantwoordingsverplichting. De doelgroep van het ceo Wmo zijn cliënten die (in 2021 in het kader van de Wmo) van de gemeente een individuele maatwerkvoorziening ontvingen.
In totaal ontvingen uit een steekproef 888 cliënten een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen
aan het onderzoek, waarvan 402 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld; een respons van 45 procent. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de bekendheid van de toegang stabiel is gebleven. Ook de tevredenheid over het keukentafelgesprek is groot en stabiel gebleven met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7.

Raamovereenkomst Kredietbank Nederland

Het college van burgemeester en wethouders besluit een samenwerking aan te gaan met Kredietbank Nederland voor de komende twee jaar met optie tot verlenging tot vier jaar. Kredietbank Nederland heeft de lopende dossiers van PLANgroep overgenomen. Kredietbank Nederland zal namens de gemeente Roosendaal schuldhulpverlening fase 2, kredietverstrekking en budgetbeheer uitvoeren.

Vervolg aanbestedingstraject Hulp in de Huishouding

Op 1 februari 2023 lopen de contracten HBH-plus af. Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart zal worden. Eerder is toegezegd dat de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2022 wordt betrokken bij de kaders van deze aanbesteding. Gezien de ontwikkelingen in de zorg en actuele vraagstukken binnen de (ouderen)zorg is het voornemen om in september aanstaande een Inkoopstrategie voor te leggen. In de tussentijd wordt er een aanbesteding gestart voor een overbruggingsovereenkomst.

Ontwerp wijzigingsplan De Hoogt fase 2

Het gebied ten zuiden van de Bulkstraat in Wouw is aangemerkt als woningbouwlocatie. Fase 1 is inmiddels gerealiseerd op basis van het bestemmingsplan Bulkstraat. In bestemmingsplan Bulkstraat is tevens een mogelijkheid (wijzigingsbevoegdheid) opgenomen om de agrarische bestemming welke op de gronden van fase 2 gelegen is, – bij een behoefte aan woningbouw – door het college van burgemeester en wethouders om te laten zetten naar een woonbestemming. Nu die behoefte door enkele lokalen kenbaar is gemaakt, kan fase 2 worden gerealiseerd.
Hiervoor is op basis van artikel 3.5.1. van het bestemmingsplan Bulkstraat een wijzigingsplan opgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan is gereed en wordt in week 34 voor 6 weken ter inzage gelegd. In deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen. Hoe een zienswijze kan worden ingediend, kunt u lezen in de publicatie die in week 33 plaatsvindt.

Vaststelling bestemmingsplan Flaviadonk

Woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal hebben behoefte aan woningen voor spoedzoekers. Dit zijn flexwoningen voor bewoners die door omstandigheden snel een woonlocatie nodig hebben. Aan dit type woningen is nu binnen de gemeente een tekort. De voormalige schoollocatie op Flaviadonk 1 en 2 te Roosendaal is buiten gebruik geraakt en is ook in de toekomst niet meer nodig voor onderwijsdoeleinden. Alwel gaat op deze locatie 40 woningen voor spoedzoekers realiseren. Alwel wil ter plaatse dit vormgeven door middel van acht (lage) woongebouwen te realiseren. Daartoe is herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn behandeld en hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassing van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Anterieure overeenkomst Norbartlaan

Voor de locatie Norbartlaan 38-40 heeft een ontwikkelaar een plan ingediend voor de realisatie van maximaal 70 woningen. Hiertoe zal een planologische procedure doorlopen moeten worden. De kosten die daarmee samenhangen moeten worden verhaald op de ontwikkelaar. Dit kan door middel van het sluiten van een anterieure overeenkomst. Met deze overeenkomst wordt in het kostenverhaal voorzien. Er worden in deze overeenkomst geen resultaatafspraken vastgelegd voor het uiteindelijk benodigde planologisch besluit. De gemeenteraad is namelijk bevoegd te besluiten omtrent het planologisch mogelijk maken van het plan van de ontwikkelaar.

Sloopvergunning Boomhoefstraat 26 te Wouw

Naar aanleiding van het instorten van een monumentale schuur aan de Boomhoefstraat 26 in Wouw heeft de eigenaar een aanvraag ingediend om deze schuur te mogen slopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op formele gronden deze gevraagde omgevingsvergunning geweigerd. Echter, het college wil in overleg met de aanvrager naar mogelijkheden zoeken waarbij zowel aan de belangen van de aanvrager, als aan de belangen van behoud van monumentaal erfgoed recht wordt gedaan.

Straatnaamgeving nieuwe straat Josephwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft, in overeenstemming met het advies van de commissie naamgeving, de straatnaam 'Leliestraat' vastgesteld. Alwel heeft samen met de huurders, omwonenden en de gemeente Roosendaal een nieuw gezicht gegeven aan de Josephwijk. Bewoners mochten mee beslissen over de naam van de nieuwe straat.

Aanbesteding aanpak energiearmoede

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft besloten een aanbestedingstraject te starten om energiearmoede aan te pakken. De aanpak energiearmoede zal nader uitgewerkt worden in en gedurende de aanbestedingsprocedure. De aanpak zal bestaan uit het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, het uitdelen van energieboxen en een witgoedregeling voor inwoners met een laag inkomen.

Meicirculaire Gemeentefonds 2022

Op 1 juni 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds gepubliceerd. De meicirculaire 2022 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder.

In deze meicirculaire is het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV financieel vertaald voor de gemeenten. Daarnaast wijzigt met ingang van 2023 de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten. Ook deze nieuwe verdeling is verwerkt in de meicirculaire.
Door middel van de raadsmededeling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële consequenties van de meicirculaire 2022 voor Roosendaal.

Extra inzet vrij toegankelijke ondersteuning WMO begeleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft een belangrijke stap gezet in het breder toegankelijk te maken van het ondersteuningsaanbod voor mensen met hulpvraag. Vanaf 2023 kunnen mensen die hulp nodig hebben bij het organiseren van hun huishouden of behoefte hebben aan een sociaal- emotionele ondersteuning terecht bij een nieuwe voorziening 'Leerhuis zelfstandig thuis'. Hiervoor hoeft geen indicatie WMO meer te worden aangevraagd bij de gemeente Roosendaal. Om mensen goed te kunnen ondersteunen en toe te leiden naar deze voorziening wordt daarnaast extra budget ingezet voor Inwonersondersteuning Roosendaal.
Alle organisaties die in Roosendaal actief zijn op het gebied van sociale- en maatschappelijke dienstverlening kunnen vanaf 1 augustus een subsidieaanvraag doen voor de uitvoering van subsidieregeling Leerhuis zelfstandig thuis 2023 tot en met 2025. De gemeenteraad moet nog instemmen met de begroting voor 2023.

Wijziging gemeenschappelijk regeling ICT WBW

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenschappelijke regeling voor de ICT Samenwerking West-Brabant West gewijzigd vast te stellen dit naar aanleiding van de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom.

Actualisatie mandaatbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het algemeen mandaat-, volmacht- en machtiging besluit 2022 vastgesteld. In dit besluit zijn personele, organisatorische en (wets-)technische wijzigingen doorgevoerd, ten opzichte van 2021. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een aantal nieuwe mandaten.
Het college heeft ingestemd met de verlening van een ondertekening mandaat aan wethouders, bij overeenkomsten waartoe het college heeft besloten. Ook heeft het college ingestemd met nieuwe mandaten omtrent de procedure van privaatrechtelijke (rechts)handelingen aangaande onroerend goed . En is ingestemd met een mandaat voor de teamleider publiekszaken, voor de vergunningverlening opheffen grafrust na 10 jaar. Tot slot heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met nieuwe mandaten voor DIV en de OMWB.
Verlenen omgevingsvergunning Markt 7, 7a en 7b te Roosendaal (veranderen pand naar horecagelegenheid met 3 woningen)
Op 6 december 2021 ontving het college van burgemeester en wethouders een aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van een horecagelegenheid met een bovenwoning tot een horecagelegenheid met 3 bovenwoningen op het perceel Markt 7,7a en 7b te Roosendaal. Het college van burgemeester en wethouders is van oordeel dat de gevraagde omgevingsvergunning verleend dient te worden.

Adviesnota nadere regeling compensatie CAO-indexering

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nadere regeling 'compensatie CAO-indexering' vastgesteld. Dat gebeurt omdat het bij grote CAO stijgingen wenselijk is om deze deels te compenseren met de subsidie en zo tegemoet te komen aan de loonstijgingen van subsidiepartners. Omdat de gemeente Roosendaal een heldere en transparante lijn wil volgen in het subsidiebeleid is een nadere regeling noodzakelijk.