Openbare B&W besluitenlijst 19 maart 2024

Aanpassen Stimuleringsregeling en deelnemersovereenkomst 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 

Voor het treffen van o.a. duurzame maatregelen aan de eigen woning is sinds 1 september 2017 de ‘Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning’ van kracht. Op het gebied van duurzaamheid zijn de nodige nieuwe ontwikkelingen. Naar aanleiding daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de lijst met duurzame maatregelen aan te passen. Daarnaast heeft het college besloten om het rentepercentage van de regeling aan te passen naar een meer marktconform tarief.

Benoeming zesde stadsdichter gemeente Roosendaal Conform

Vanaf 2009 heeft de gemeente Roosendaal een stadsdichter. Inmiddels is de stadsdichter een begrip in Roosendaal. Bij verschillende bijeenkomsten draagt hij/zij een passend gedicht voor. Ook via de sociale-mediakanalen verbindt de stadsdichter poëzie met de stad. Initiatieven als een gedichtenroute zijn in het verleden door eerdere stadsdichters gerealiseerd. De stadsdichter voegt culturele waarde toe aan Roosendaal. De termijn van de vijfde stadsdichter in Roosendaal liep in januari 2024 af. Dit is de reden dat de oud-stadsdichters zich, in nauw overleg met onze gemeente en de bibliotheek, hebben gebogen over het werven van een opvolger. Anneke Lips-Wiers, René Spruijt, Leo Lotterman, Eric van Deelen en Babette van Rijt-de Wijs hebben als oud-stadsdichters een nieuwe kandidaat voorgedragen. Hier is een zorgvuldige selectieprocedure aan vooraf gegaan. De inzendingen zijn getoetst aan vooraf gestelde criteria. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanbeveling van de oud-stadsdichters overgenomen. Wethouder van Cultuur dhr. Arwen van Gestel maakt de nieuwe stadsdichter op 20 maart 2024 bekend op een speciale poëziebijeenkomst in de bibliotheek. Dit is tevens de afsluiting van de landelijke Boekenweek.

Gebiedsvisie De Groene Kamers 

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 19 juli 2022 om een gebiedsvisie op te stellen voor de groenstrook gelegen tussen de Turfvaartsestraat, de Donken, de Kalverstraat en volkstuinencomplex ‘t Zand. Aan dit besluit is in maart 2023 een vervolg gegeven door de participatie over deze visie op te starten en over dit gebied ook ambtelijke advisering te vragen. Beide processen zijn parallel aan elkaar doorlopen. Aan de hand van het participatief proces met drie werksessies, ambtelijke overleggen en een ruimtelijke analyse door adviesbureau Stantec, is een gebiedsvisie opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders besluit nu om deze gebiedsvisie ter besluitvorming aan te bieden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Jaarverslag Regionaal Bureau Leren West-Brabant 2022 - 2023 

Met de raadsmededeling en de bijlagen informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal over het recent vastgestelde Jaarverslag Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant 2022-2023. Tevens informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over het voortgangsbericht met betrekking tot informatie- en archiefbeheer en de 2e begrotingswijziging 2023.

Vaststelling Nota verbonden partijen en overige samenwerking West-Brabant 2024 

Vanaf 2017 werken de gemeenten in West-Brabant met een zogenaamde Nota Verbonden Partijen. Deze nota is geëvalueerd. Ook is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangepast. Naar aanleiding van de evaluatie van de nota en de aanpassing van de Wgr is de nota verbonden partijen geactualiseerd. De geactualiseerde nota biedt heldere afspraken over informatieverstrekking, aansturing, kaderstelling, planning en evaluatie voor de aansturing van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke verbonden partijen. Per raadsvoorstel stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad als bevoegd bestuursorgaan voor om de geactualiseerde nota vast te stellen. Daarnaast wordt de Roosendaalse gemeenteraad voorgesteld een lid en plaatsvervangend lid aan te wijzen ten behoeve van een raadsoverleg dat meedenkt over de onderwerpen, het programma en de invulling van de te organiseren radenbijeenkomsten zoals benoemd in de nota verbonden partijen.