Openbare B&W besluitenlijst 19 september 2023

Raadsmededeling verhogen investeringsbudget WVS 2023

Het Werkvoorzieningsschap (WVS) stelt voor het investeringsbudget 2023 te verhogen met

€ 600.000 naar € 2.800.000, omdat het huidige budget ontoereikend is. De verhoging van het investeringsbudget leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2023. Om die reden is een zienswijzeprocedure achterwegen gebleven.  

Gemeentebreed Stikstofonderzoek 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot vaststelling van het gemeentebrede stikstofonderzoek 2023. Het gemeentebrede stikstofonderzoek 2023 is een stikstofberekening op basis van uitgangspunten in het slechtste geval om aan te geven in welk geval het aannemelijk is dat bouwactiviteiten geen significante gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. In het gemeentebrede stikstofonderzoek 2023 staat het toetsingskader voor aangevraagde omgevingsvergunningen voor de bouw van grondgebonden woningen in de gemeente Roosendaal.

Toepassing coördinatieregeling t.b.v. De Hoogt in Wouw

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de gemeenteraad het voorstel doen om ten behoeve van de bedrijfsvestiging van diverse bedrijven de zogenaamde coördinatieregeling toe te passen. De coördinatieregeling is een instrument (geregeld in de Wet ruimtelijke ordening) om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gelijktijdig met het bestemmingsplan te doorlopen. Dit houdt concreet in dat bijvoorbeeld het ontwerpbesluit voor de “activiteit bouwen” gelijk met het ontwerpbestemmingsplan mee oploopt. Dit leidt tot inhoudelijke samenhang en afstemming van de procedures en schept zowel voor initiatiefnemers als voor betrokkenen duidelijkheid over de voorgenomen ontwikkeling. Toepassing van de coördinatieregeling kan alleen op basis van een besluit van de gemeenteraad.

Campus IKC Kortendijk

Voor de nieuwbouw van de KPO basisscholen Cortendijck en Saffier wordt aan de gemeenteraad voorgesteld extra budget ter beschikking te stellen om KPO kindcentrum Cortendijck-Saffier te kunnen maken aan het AB-pad. Het gebied tussen OBO kindcentrum De Klimroos en het park naast het AB-pad wordt aangemerkt als een openbaar toegankelijke campus met voorzieningen voor de (jongste) inwoners van de wijk. De huidige gebouwen voor de KPO scholen Cortendijck en Saffier worden vanaf 2025 buiten gebruik gesteld. Voor die beide locaties gaan verdere herontwikkelingsplannen nog meer concreet uitgewerkt worden. Die locaties worden aangemerkt als posities om doelstellingen op het gebied van welzijn en leefbaarheid, klimaat, (verkeers-) veiligheid en woningbouw te realiseren, waarbij bewoners en belanghebbenden betrokkenheid hebben.

Actualisatie beleid risicomanagement en weerstandsvermogen 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nota risicobeleid en weerstandsvermogen 2023 vastgesteld en biedt deze de gemeenteraad ter besluitvorming aan. De nota is met name gericht op herbevestigen van het bestaande beleid. De nota bevat samenhangend beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen. Het op peil houden van het weerstandsvermogen is noodzakelijk om de financiële gevolgen van mogelijk optredende risico's op te vangen.

Nationaal Programma Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ambitiedocument Nationaal Programma Roosendaal (NPR). De ambities van het NPR sluiten naadloos aan op de ambities uit het collegeprogramma. Het college ziet het NPR en de samenwerking met de alliantie als een belangrijk vliegwiel en extra motivatie om de gemeentelijke ambities te realiseren. Het college heeft wethouder Van der Star gemandateerd om namens het college het ambitiedocument te ondertekenen. 

Indiening plan van aanpak Brede SPUK-regeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak voor de aanvraag van de Brede SPUK-regeling (brede specifieke uitkering) vastgesteld en ingestemd met indiening bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de periode 2024 – 2026 kan Roosendaal via de Brede SPUK-regeling geld ontvangen van het Rijk voor extra inzet op sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het plan van aanpak gaat uit van het versterken van de al bestaande inzet in de wijken en dorpen op basis van het collegeprogramma en sluit aan bij de ambities van het Nationaal Programma Roosendaal.