Openbare B&W besluitenlijst 2 april 2024

Hernummering adres Kapelberg 1 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in overeenstemming met het advies van de commissie naamgeving besloten dat het adres Kapelweg 1 (Mariakapel) te Roosendaal weer hernummerd wordt tot Deurlechtsestraat 5.

Voorbereidingskrediet EKP 

Op 1 november 2023 zijn de raadsleden van de gemeenteraad van Roosendaal bijgepraat over de herontwikkelingsmogelijkheden van het EKP-gebouw. De plannen voor het EKP, een mix van wonen, kunst, cultuur en creativiteit, horeca, zijn daarnaast toegelicht in het inspiratiedocument. Er is voldoende potentie in het gebouw aanwezig om een volgende stap in het proces te zetten. Met behulp van een voorbereidingskrediet worden de plannen voor de begane grond en verdiepingen verder geconcretiseerd en uitgewerkt met de daarbij behorende noodzakelijke financiële middelen.

Collegeverklaring ENSIA 2023 

Met het vaststellen van de verklaring ENSIA 2023 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af dat de gemeente Roosendaal voldoet aan alle beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Met de verantwoordingsrapportage voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de ministeries dat de gemeente Roosendaal voldoet aan alle normen.

Definitief maken venstertijden betaald parkeren 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de huidige betaald parkeertijden in Roosendaal door te zetten. Bewoners uit het betaald parkeergebied ontvingen begin dit jaar een enquête en hieruit bleek dat veel mensen moeite hebben met de huidige bezoekersregeling. Deze zou het ontvangen van visite bemoeilijken. De gemeente zal dit jaar de mogelijkheden verkennen om de huidige bezoekersregeling gastvrijer en gebruiksvriendelijker te maken.

Aanbesteding Deeltaxivervoer West-Brabant, samen met Bravo 

Onze gemeente gaf in het najaar van 2022 opdracht aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant tot het Europees aanbesteden van het vervoer van de Wmo-gerechtigden die in onze gemeente wonen, dit aan de hand van een Nota van Uitgangspunten. Omdat er bezwaar werd aangetekend tegen het voorlopige gunningsbesluit, besloten de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) tot het voeren van verweer. Advocaten hebben de noodzakelijke handelingen verricht en zij staan ons ook bij als er eventueel een appel-, hoger beroep- en/of cassatieprocedure volgt. De leiding van de bestuurscommissie KCV heeft het mandaat gekregen om alle beslissingen te nemen over deze rechterlijke procedure.

Uitvoeringsprogramma regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma 'regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang' en besloten het uitvoeringsprogramma ter informatie aan te bieden aan de Roosendaalse gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van de regiovisie. In het uitvoeringsprogramma is aangegeven welke activiteiten er in de periode van 2023-2028 op regionaal niveau worden ondernomen om de ambities uit de regiovisie verder vorm te geven.

Besluitvorming bestemmingsplan De Meeten 2 en vergunningen (OBM) en 

Begin mei 2022 heeft het bedrijf Cloetta aangegeven dat ze een nieuwe duurzame fabriek willen bouwen. De bestaande locaties in Turnhout en in Roosendaal worden daarbij verlaten. Het is onmogelijk om de locatie aan de Spoorstraat te verduurzamen op een wijze die tegemoetkomt aan de toekomstvisie van Cloetta, daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Cloetta is al ruim 90 jaar gevestigd in onze stad en investeert dus ook al ruim 90 jaar in zijn medewerkers, waarvan een groot deel (80%) ook in Roosendaal woont. Cloetta investeert ook in (sociaal) maatschappelijke doelen en is daarom een onderneming die niet alleen betrokken is bij zijn medewerkers maar ook bij Roosendaal. 

Op De Meeten 2 wil Cloetta circa 250 miljoen euro investeren in één van de meest duurzame productielocaties van Europa. Niet alleen volledig elektrisch maar ook met de ambitie om een zo duurzaam en veilig mogelijke werkomgeving voor de werknemers te realiseren. In totaal zullen op de nieuwe locatie straks 300 mensen aan het werk zijn en daarnaast schat Cloetta nog een paar honderd indirecte banen. Deze banen zijn op alle niveaus, van uitvoerend werk en technische functies tot innovatie, onderzoek en marketing. Cloetta is ook een belangrijk leerwerkbedrijf en een partner van de Werkvoorzieningschap. Studenten van ROC’s, de Associate Degree Academy, de HAS en faculteiten Bedrijfskunde kunnen waardevolle praktijkervaring opdoen en/of onderzoeksopdrachten uitvoeren. Kortom: het is een werkgever die je als stad wil behouden en die investeert met een blik op de toekomst. 

Om Cloetta te behouden is maar één bestaande bedrijfskavel beschikbaar, namelijk De Meeten 2. Daarbij mag de vestiging van Cloetta op deze locatie niet ten koste gaan van het woon- en leefklimaat van de bewoners in de naburige woonwijken en de al gevestigde ondernemers op Majoppeveld-Zuid. Dit betekent dat het bestaande bestemmingsplan, met milieucategorieën 4.2, 4.1 en 3.2 gekoppeld aan bouwhoogtes zeker niet wordt opgerekt. In het voorliggend bestemmingsplan zijn dan ook deze categorieën teruggebracht naar 3.2. Diverse gesprekken met huidige buren van de locatie aan de Spoorstraat laten overigens zien dat bewoners over het algemeen blij zijn met Cloetta als buur. Er is zelden iets te merken van de productielocatie naast de deur. Wanneer er vanuit de buurt zaken worden aangekaart, zoals parkeren, communiceert en acteert Cloetta zoals mag worden verwacht. Ook op de nieuwe locatie wil Cloetta een ‘goede’ buur zijn en samen met de buurt willen zij het landschapsontwerp verder uitwerken. 

Na het besluit van Cloetta om in Roosendaal te willen blijven, zijn er diverse bewonersavonden georganiseerd en is Cloetta ook gecommitteerd dat te blijven organiseren. Als gemeente Roosendaal zijn er een aantal avonden georganiseerd en vonden er gesprekken plaats met het Actiecomité De Meeten 2. De reguliere inspraak fase en zienswijze fase zijn doorlopen. 

Op 30 januari 2023 werd het voorontwerpbestemmingsplan De Meeten 2 ter inzage gelegd. Vervolgens werd het ontwerp bestemmingsplan ‘De Meeten 2’ op 28 augustus 2023 ter inzage gelegd. Tegelijk met voornoemd plan is eveneens het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ voor het oprichten van een snoepfabriek ter inzage gelegd. Een en ander is gebaseerd op en vloeit voort uit het coördinatiebesluit dd. 6 april 2023. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn twee nieuwe ontwikkelingen relevant geworden die gevolgen hebben voor de inhoud van het bestemmingsplan en de daarbij behorende onderzoekrapportages en andere bijlagen. 

1. Allereerst heeft Cloetta besloten om in het ontwerp van de nieuwbouw in plaats van het treffen van voorbereidingen voor waterstof direct over te gaan tot volledige elektrificatie van de productielocatie, waarbij de gasgestookte boiler vervangen wordt door een elektrisch alternatief zoals een elektrische boiler of warmtepomp, waardoor maximale stikstofreductie wordt behaald. 

2. De tijdens de inspraakprocedure door diverse insprekers uitgesproken vrees dat de vestiging van Cloetta zal leiden tot ernstige geuroverlast heeft ertoe geleid dat het aspect geur diepgaander is onderzocht. Aan de bijlagen van het bestemmingsplan is nu een geurrapport overlegd. Dit rapport is door Peutz vervaardigd in opdracht van Cloetta en is in opdracht van de gemeente Roosendaal door een onafhankelijke externe partij (Witteveen+Bos) getoetst. Daarbij is de conclusie dat het aspect geur ruim binnen de normen blijft. Als resultaat van bovenstaande procedure heeft het college van burgemeester en wethouders op 2 april 2024 besloten om de vergunning te verlenen voor het oprichten van een snoepfabriek op De Meeten 2 te Roosendaal (omgevingsvergunning voor bouwen én omgevingsvergunning beperkte milieutoets). Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bestemmingsplan De Meeten 2 aan te bieden aan de gemeenteraad van Roosendaal.

Terugdringen niet-gebruikte minimaregelingen 

Om meer inwoners te bereiken die gebruik kunnen maken van minimaregelingen zet gemeente Roosendaal de VoorzieningenWijzer in. We doen dit samen met het Werkplein en de De6 gemeenten. Via een online applicatie (met een eventueel adviesgesprek) krijgen inwoners inzicht in minimaregelingen en toeslagen van de overheid waar mogelijk recht op is.