Openbare B&W besluitenlijst 20 september 2022

Regionale selectie locaties voor grootschalige logistiek

De provincie wil samen met de regio’s afspraken maken over het voorkomen van ongewenste grootschalige logistieke ontwikkelingen (> 3ha) op bestaande bedrijventerreinen. Gemeenten zijn nu aan zet om locaties af te wegen. In de huidige fase om te komen tot een regionaal overzicht van locaties geeft ons college aan om in de toekomst de grootschalige logistiek te clusteren op Borchwerf I (uitgezonderd Borchwerf West) en Borchwerf II en op de overige terreinen geen nieuwe grootschalige logistiek meer toe te staan. Volgens de huidige planning zullen in december 2022 de regionale afspraken definitief worden gemaakt waarna de provincie een (Brabantbreed) voorbereidingsbesluit zal treffen. Dit betekent dat de huidige situatie van de reeds gevestigde bedrijven gerespecteerd wordt. Maar dat in de toekomst nieuwe grootschalige logistieke ontwikkelingen groter dan 3 hectare op aangewezen terreinen niet meer mogelijk zijn.

Aanwijzing functionaris gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht de gemeente Roosendaal om een Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente te hebben. Mevrouw P. A. Loos-Schellekens is met ingang van 1 juni 2019 aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming. Zij functioneert op dit moment al als functionaris gegevensbescherming voor alle bestuursorganen van de gemeente Roosendaal, maar door het aangepaste aanwijzingsbesluit zal dit nu ook geformaliseerd worden, zodat aan de in artikel 37 AVG genoemde verplichting wordt voldaan.

Aanpassing klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid in personeelshandboek

De huidige klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid is niet conform het huidige VNG advies en dient derhalve te worden aangepast.