Openbare B&W besluitenlijst 21 juni 2022

Wijziging nadere regels re-integratie Participatiewet

De nadere regels re-integratie participatiewet gemeente Roosendaal worden op de onderdelen job-coaching en aanvragen structurele loonkostensubsidie gewijzigd, zodat de regelgeving beter aansluit bij de uitvoeringspraktijk.

Herzien besluit beperking openbaarheid persoonskaarten

In september 2021 zijn de persoonskaarten van de gemeenten Roosendaal en Nispen en Wouw over de periode 1940-1994 overgebracht naar de bewaarplaats van het West-Brabants Archief. Daarbij is door het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen om de openbaarheid van die persoonskaarten te beperken voor een periode van 75 jaar, volgens de bepalingen van de huidige Archiefwet. Er is echter geen rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het ontwerp van de nieuwe Archiefwet (waarschijnlijk ingaand vanaf 2024) is wel rekening gehouden met de AVG. Om te voldoen aan de AVG voorschriften wordt de termijn van de beperking van openbaarheid van de persoonskaarten opgetrokken van 75 jaar naar 110 jaar.

Wijzigingsbesluit voor het zonnepark Heerle

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens het wijzigingsbesluit voor het zonnepark Heerle te verlenen. Twee voorschriften worden gewijzigd ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning met kenmerk 2018WB0442. De twee voorschriften zijn de instandhoudingstermijn van 25 jaar en de landschappelijke inpassing. Deze wijzigingen worden voorgesteld ten behoeve van de aanleg van de snelfietsroute, de F58. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp wijzigingsbesluit vanaf 21 februari 2022 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende de termijn van terinzagelegging is één zienswijze naar voren gekomen. Deze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het ontwerp wijzigingsbesluit te heroverwegen.

Actualisatie subsidieregelingen 2022 en vanaf 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de actualisatie van subsidieregelingen 2022 en vanaf 2023 vastgesteld. Dat betekent dat er voor 2022 en vanaf 2023 bekend is waarvoor er geld beschikbaar is gesteld en wat partijen die subsidie willen aanvragen moeten doen: aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en welke documenten ze moeten indienen. Aanvragen kan voor de meeste subsidieregelingen vanaf 1 juli 2022 op www.roosendaal.nl/subsidies.