Openbare B&W besluitenlijst 21 maart 20223

Wijziging Reglement burgerlijke stand

Het HUIS van Roosendaal is onlangs volledig in gebruik genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het HUIS van Roosendaal formeel aangewezen als "huis der gemeente" voor het verrichten van handelingen voor de burgerlijke stand, waaronder het voltrekken van huwelijken en het registreren en omzetten van partnerschappen. Als gevolg daarvan heeft het college besloten andere locaties die zijn aangewezen als "huis der gemeente" gefaseerd te laten vervallen. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de nieuwe locaties de openingsdagen en -tijden vastgesteld. Op incidenteel aangewezen trouwlocaties wordt het mogelijk om op zondag te trouwen.

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het subsidieplafond voor onderwijsachterstanden te verhogen van €600.000 naar €625.000 voor het schooljaar 2022 – 2023. Daarnaast is de subsidieregeling onderwijsachterstanden voor 2023 - 2024 vastgesteld.

De subsidie is bedoeld voor nieuwkomersonderwijs en extra taalondersteuning. Jaarlijks wordt deze subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid overigens herzien, op basis van de aanvragen. Door deze subsidie draagt de gemeente Roosendaal bij aan het wegwerken van onderwijsachterstanden, aansluitend bij het ambitie akkoord.

Aanvang projecten Bamere 3, Gebrande Hoef 3 en Geerhoekgebied

In de woningbouwprogrammering 2023 is opgenomen dat De Bamere 3, De Gebrande Hoef 3 te Moerstraten en het Geerhoekgebied te Wouw in respectievelijk 2025, 2025 en 2026 opgeleverd worden. Om deze data te halen, dient nu gestart te worden met de planvorming. Hier dienen financiële middelen voor beschikbaar te zijn. Deze worden per locatie voorzien in een grondexploitatie (=GREX). De Gebrande Hoef 3 is al voorzien in de GREX voor De Gebrande Hoef. Het college heeft besloten om akkoord te geven op het maken van voorbereidingskosten (tot € 250.000 per locatie) zodat met de planvorming van De Bamere 3 en het Geerhoekgebied aangevangen kan worden vóórdat de nog op te stellen GREX'en voor deze ontwikkellocaties worden vastgesteld.

Principeverzoek Dennestraat 16 Nispen Het college van burgemeester en wethouders is voornemens planologische medewerking te verlenen voor het wijzigen van de bestemming Dennestraat 16 Nispen naar een woonbestemming.

Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022

Met het jaarverslag CRK 2022 (CRK= Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) worden de werkzaamheden van de CRK inzichtelijk gemaakt. Daarnaast geeft het verslag een inzicht in alle nevenwerkzaamheden van de CRK met betrekking tot de inzet bij ruimtelijke trajecten en projecten binnen de gemeente Roosendaal

Wijziging regels aanvragen tweede parkeervergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ‘de regels voor het aanvragen en toewijzen van een tweede parkeervergunning’ te wijzigen. De tweede parkeervergunning zal voortaan worden toegekend aan bewoners van nieuwbouwpanden (na 2002) als de aanvrager aantoonbaar de beschikking heeft over twee auto's. Hiermee wijzigen de uitvoeringsregels van het bestaande beleid.

Weigering verklaringen van geen bedenkingen inzake twee zonneparken Donkenweg Wouw

Op 15 april 2018 zijn twee aanvragen ingediend voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van het zonneparkproject ‘De Donken’. De aanvragen zijn opgesplitst in Zonnepark I (Zuid) en Zonnepark II (Noord). Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten om géén verklaringen van geen bedenkingen te geven voor het aangevraagde zonneparkproject ‘De Donken’. Vervolgens heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij uitspraak van 19 december 2022 (met zaaknummers BRE 22/2621 CHWA en BRE 22/2622 CHWA) overwogen dat de motivering bij dit raadsbesluit niet in overeenstemming is met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel. De gemeenteraad ziet goede gronden om tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland –West-Brabant in hoger beroep te gaan. Hangende dit hoger beroep, worden nieuwe besluiten genomen. De gemeenteraad heeft aangegeven in het kader van de nieuwe herstelbesluiten een verbeterde onderbouwing van de verklaringen van geen bedenkingen op te stellen, waarmee in ieder geval de afwijking van de aanvragen voor het zonneparkproject ‘De Donken’ op het aspect van een goede ruimtelijke ordening wordt verbeterd. Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het deskundigenrapport van bureau Zichtlijn. De definitieve geweigerde verklaringen van geen bedenkingen en de collegebesluiten zullen, met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Door de toepassing van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, zullen deze besluiten automatisch deel uitmaken van de hoger beroepsprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De initiatiefnemer zal in de procedure, die aanhangig is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de inhoud van het voorliggend besluit. Een overige belanghebbende die meent dat hij door de nieuwe besluiten in een nadeliger positie is komen te verkeren of door gewijzigde feiten of omstandigheden niet kan worden verweten dat hij geen beroep heeft ingesteld, kan beroep instellen tegen de nieuwe besluiten bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.