Openbare B&W besluitenlijst 21 mei 2024

Zienswijze begroting 2025 Regio West-Brabant (RWB) 

De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) biedt de begroting 2025 aan voor een zienswijze door de Roosendaalse gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor niet in te stemmen met de begroting 2025 en een zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2023 van RWB wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Over de resultaatbestemming 2023 wordt een opmerking gemaakt.

Zienswijze Begroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

De Gemeenschappelijke Regeling VRMWB heeft de begroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden voor een zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met zowel de begroting 2025 als de eerste begrotingswijziging 2024 en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. De jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijze beleidsbegroting 2025 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

De Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant heeft de begroting 2025, de jaarstukken 2023, en de 2e begrotingswijziging 2024 inzake de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in Breda aangeboden voor een zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om hiermee in te stemmen.

Zienswijze begroting 2025 Werkvoorzieningsschap (WVS)

De gemeenschappelijke regeling WVS biedt de begroting 2025 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. Tevens wordt de jaarrekening 2023 van de WVS ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2025 Werkplein 

De gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant biedt de begroting 2025 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2025. De jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2025 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) biedt de begroting 2025 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2025 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2023 van RAV wordt ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Jeugdagenda Roosendaal 2024-2027

Samen bouwen aan de toekomst van onze jeugd. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om de nieuwe Jeugdagenda 2024-2027 vast te stellen. Dit document bestaat uit plannen en doelen voor de toekomst van onze jeugd. De Jeugdagenda bouwt voort op eerdere initiatieven en biedt ook ruimte voor nieuwe ideeën. Het is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in Roosendaal kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Door samen te werken met diverse maatschappelijke partners zorgen we ervoor dat onze jongeren een zo goed mogelijke start in het leven krijgen.

Water-en Rioleringsprogramma 2024-2027 

Het college van burgemeester en wethouders legt het Water- en Rioleringsplan 2024 – 2027 voor aan de Roosendaalse gemeenteraad. In dit plan legt de gemeente vast hoe het stedelijk waterbeheer wordt uitgevoerd. Inwoners betalen hiervoor rioolheffing. Voorgesteld wordt deze de komende jaren niet te indexeren. Tegelijkertijd worden extra middelen gereserveerd voor maatregelen op het gebied van klimaatverandering.

Beleid (verkoop en handhaving) snippergroen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten over te gaan tot verkoop van snippergroen, indien daarom wordt verzocht en er naar het oordeel van de gemeente wordt voldaan aan de gestelde kaders. Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de handhaving van illegaal in gebruik genomen snippergroen verder op te pakken, in 2024 te beginnen in de wijken Kortendijk en Wouw. Zowel bij de verkoop van snippergroen als bij de verdere handhaving zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen die zijn opgedaan in het kader van de handhavingspilot in Tolberg, zoals deze ook zijn verwoord in het opgestelde evaluatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaders voor de verkoop en de handhaving vorm gegeven in een tweetal interne stroomschema's die de basis vormen voor de uitvoeringspraktijk.

Project beheer openbare ruimte Gastelseweg-Grindweg 

Enexis gaat het gasnet onder de Gastelseweg aanpassen (tot Atik Village). Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in het kader van het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid om gelijktijdig de reconstructie van de weg mee te nemen in het project en daarmee te vervroegen. De inwonerparticipatie wordt nog opgestart. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor dit mogelijk te maken middels het instellen van een krediet.

Aankoop Roselaarplein 9-13 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft het besluit genomen om Roselaarplein 9 t/m13 aan te kopen in het kader van de gebiedsontwikkeling Centrum-West.

Programma kostenverhaal en financiële bijdragen 

Het programma kostenverhaal en financiële bijdragen omvat het beleid waarop de gemeente Roosendaal de kosten voor investeringen in de fysieke leefomgeving gaat verhalen. Bij nieuwe bouwplannen worden de kosten voor benodigde werken, werkzaamheden en maatregelen verhaald op de initiatiefnemers die profijt hebben van de aan te leggen openbare voorzieningen. Voor investeringen in de fysieke leefomgeving die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied, wordt bij nieuwbouwplannen een financiële bijdrage gevraagd. Hierdoor worden de kosten voor kwaliteitsverbetering van de fysieke leefomgeving evenredig verdeeld over de gebieden die hiervan profiteren.

Vaststellen Parkenvisie 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de parkenvisie vastgesteld. Hierin worden de ontwikkelrichtingen voor de 14 parken van Roosendaal beschreven. Daarbij hanteren we vier belangrijke pijlers: 
1. Een robuust groen-blauw netwerk: Bij de inrichting en beheer van de parken wordt meer aandacht besteed aan het vergroten van de ecologische betekenis en bijdragen aan klimaatadaptatie, tegengaan van wateroverlast en droogte en het vergroten van biodiversiteit. Het is belangrijk om parken als onderdeel van een groter geheel te beschouwen. 
2. Verbonden en gezonde stad: De parken nodigen jong en oud uit om elkaar te ontmoeten en te gaan bewegen. 
3. Unieke parken met een eigen identiteit: Ieder park heeft zijn eigen (historische) identiteit. 
Het onderhoud van de parken zorgt voor het behoud van de diversiteit van de parken. Soms versterkt het deze zelfs. 
4. Bewoners van Roosendaal: De parken zijn er voor de bewoners van Roosendaal. Daarom betrekken we onze inwoners bij de veranderingen in hun parken.

Benoeming commissielid duurzaamheid 

Om meer integraal te kunnen adviseren en meer door te groeien naar een adviesstelsel dat aansluit bij de Omgevingswet heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een commissielid duurzaamheid toe te voegen aan de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Roosendaal.

Herstelbesluit bestemmingsplan De Bulkenaar 

Het bestemmingsplan “De Bulkenaar” ligt sinds 2022 bij de Raad van State. Tussentijds onderzoek van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) laat een positief resultaat zien op de onderdelen ‘geur en endotoxinen’. In de tussentijd zijn een aantal zaken met betrekking tot de invulling van het nieuwe ziekenhuis concreter geworden. Bij het opstellen van het bestemmingsplan werd de term ‘gezondheidscentrum’ gehanteerd. Deze term is hier echter niet van toepassing, wat maakt dat er meer parkeerplaatsen gerealiseerd zouden moeten worden, dan wat het ziekenhuis en de zorgpartners nodig hebben. Het college van burgemeester en wethouders stemt daarom in met dit Herstelbesluit De Bulkenaar, waarin het bestemmingsplan aangescherpt wordt met betrekking tot het onderdeel ‘Parkeren’. Daarnaast wordt met dit herstelbesluit geborgd dat er geen (gemotoriseerd) verkeer vanaf de Bulkenaarsestraat van en naar het ziekenhuisterrein kan rijden.

Uitwerken nadere regels van de Huisvestingsverordening 

De Roosendaalse gemeenteraad heeft eerder de Huisvestingsverordening Roosendaal vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de aanvraagprocedure drie zaken moet uitwerken, namelijk het (digitale) vergunningsaanvraagformulier, de kaders van het leefbaarheidsonderzoek en de samenstelling en taken van de ambtelijke adviesgroep. Met dit besluit wordt hieraan voldaan.

Visie Circulair Roosendaal 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de richting zoals verwoord in de visie 'Circulair Roosendaal'. Hierin wordt gekozen om te focussen op de thema's bouw en infrastructuur, consumptiegoederen, samen met de stad, gemeentelijke aanbestedingen en zorg. In deze visie wordt beschreven hoe de gemeente Roosendaal de circulaire transitie op deze thema's wil versnellen. De visie wordt nu aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) biedt de begroting 2025 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2025 en hierop een zienswijze in te dienen. De voorlopige jaarrekening 2023 van de OMWB wordt ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 Regionaal Bureau Leren (RBL) 

De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leren (RBL) biedt de eerste begrotingswijziging 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024 en daarbij een zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast wordt de jaarrekening 2023 van het RBL ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijzen begrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen 

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad het voorstel aan met betrekking tot de zienswijzen op de begrotingen 2025 en begrotingswijzigingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de jaarrekeningen over 2023 van de gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Toestemming vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke regelingen 

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten gemeenschappelijke regelingen hun regelingen op een aantal aspecten aanpassen dan wel verder invullen. Nadat eerder de gemeenteraden hun bevindingen over de voorstellen konden aangeven aan de respectievelijke
colleges van burgemeester en wethouders, worden nu de definitieve wijzigingsvoorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders vraagt toestemming aan de Roosendaalse gemeenteraad om de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vast te stellen.

Jaarverslag Ambtelijke Integriteit 2023 

Het Jaarverslag Ambtelijke Integriteit 2023 wordt door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad. Met het jaarlijkse verslag Ambtelijke Integriteit wordt jaarlijks een verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid openbaar gemaakt. Hiermee draagt de gemeente Roosendaal bij aan de borging en het bevorderen van goed ambtelijk integer handelen en het integriteitsbewustzijn in de ambtelijke organisatie.

Jaarrapportage 2023 Functionaris Gegevensbescherming 

Bij het verwerken van persoonsgegevens moet een gemeente de veiligheid, bescherming en het vertrouwd en veilig werken met die persoonsgegevens garanderen. Vanuit haar onafhankelijke rol heeft de functionaris gegevensbescherming (FG) een jaarrapportage gegevensbescherming over het jaar 2023 opgesteld. In deze jaarrapportage wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de FG toezicht heeft gehouden en worden aanbevelingen gedaan voor 2024. Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming vastgesteld.

Verlenging zendvergunning Omroepstichting ZuidWest 

Begin 2024 heeft Omroepstichting ZuidWest bij het Commissariaat voor de Media het verzoek ingediend voor verlenging van de zendvergunning. Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeente Roosendaal verzocht advies uit te brengen of Omroepstichting ZuidWest voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat omroepstichting ZuidWest aan de eisen voldoet en stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om positief te adviseren over verlenging van de zendvergunning.

Zienswijze begroting West-Brabants Archief (WBA) 2025 

De Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA) biedt de begroting 2025 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2025 en hierop geen zienswijze in te dienen. Tevens biedt het WBA een 1e begrotingswijziging 2024 aan voor een zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2024 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2023 van het WBA wordt ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijze begroting Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2025 

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) biedt de begroting 2025 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2025 en hierop geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2023 van de BWB wordt ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 gemeenschappelijke regeling ICT WBW 

De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant-West (ICT WBW) biedt de begroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2023 van ICT WBW wordt ter kennisname aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad