Openbare B&W besluitenlijst 22 november 2022

Wijzigingsbesluit subsidieregeling voorschoolse educatie 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsbesluit voor het verhogen van het subsidieplafond voor de subsidieregeling voorschoolse educatie 2023 akkoord bevonden. Dit betekent dat met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 het subsidieplafond in de subsidieregeling voorschoolse educatie 2023 van € 2.000.000 naar € 2.350.000 wordt verhoogd. Het wijzigingsbesluit wordt openbaar en online gepubliceerd op www.overheid.nl.

Uitvoering Proeftuin Stationsplein

Eind 2022 wordt een start gemaakt met de proeftuin Stationsplein. Voor een periode van een jaar worden verbeteringen getest op het gebied van veiligheid (verlaging snelheid van 50 km/h naar 30 km/h), vergroening en verbetering uitstraling. Uitvoering werkzaamheden lopen door tot in het 1e kwartaal 2023.

Wijziging statuten SOVOR Jan Tinbergen College

De statuten van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) waren enigszins gedateerd en ook de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) maakte het voor het college van bestuur wenselijk deze aan te passen. Dat is gedaan in nauwe samenwerking met een notariskantoor dat veel ervaring heeft met het onderwijs. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de conceptstatuten en legt deze ter instemming voor aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Verlenging aanvraagtermijn subsidieregeling Dierenvoedselbank 2023- 2026

De aanvraagperiode voor de subsidieregeling Dierenvoedselbank 2023 tot en met 2026 is verlengd tot en met 30 november 2022. Organisaties die een aanbod voor deze subsidieregeling willen indienen krijgen hierdoor meer tijd om hun aanbod aan te bieden.

Vaststellen gewijzigd Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA ) is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en is in sommige gevallen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht. Aan de hand van de risico's kunnen de nodige maatregelen getroffen worden. De wijziging ten opzichte van het bestaande DPIA beleid is dat het nieuwe beleid naast de AVG ook geldt voor de Wet Politiegegevens conform pagina 5 (Wpg). Daarnaast zal een DPIA voortaan worden vastgesteld door het directieteam van de gemeente Roosendaal.