Openbare B&W besluitenlijst 23 mei 2023

Wijziging reglement van orde college burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit vastgesteld m.b.t. de wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Zienswijze begroting 2024 Veiligheidsregio Midden-West Brabant

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West Brabant heeft de begroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden voor een zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. De jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024 en daarbij geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2022 van de RWB wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2024 GGD West-Brabant

De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant heeft de begroting 2024, het beleidsplan 2023 - 2026 en de 2e begrotingswijziging aangeboden voor een zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024, maar wel met een aantal opmerkingen in de zienswijze. Het beleidsplan 2023-2026 en de 2e begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met deze stukken. De jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2024 Regionaal Ambulance Vervoer

De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) Brabant Midden-West-Noord biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024 en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. Tevens wordt de jaarrekening 2022 van de RAV Brabant MWN ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze Begroting 2024 Werkplein Hart van West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024, maar wel met een aantal opmerkingen in de zienswijze. De jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze Begroting 2024 Werkvoorzieningsschap

De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap (WVS) biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. Tevens wordt de jaarrekening 2022 van de WVS ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024 en hierop een zienswijze in te dienen. Tevens biedt de OMWB een 1e begrotingswijziging 2023 aan voor een zienswijze. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2022 van de OMWB wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze Eerste begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 Regionaal Bureau Leren

De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leren (RBL) biedt de eerste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast wordt de jaarrekening 2022 van het RBL ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2024 ICT WBW

De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant-West (ICT WBW) biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2024 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2022 van ICT WBW wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze begroting Regeling West-Brabants Archief 2024

De Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA) biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024 en hierop een zienswijze in te dienen. Tevens biedt het WBA een 1e begrotingswijziging 2023 aan voor een zienswijze. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2022 van het WBA wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze Begroting 2024 Belastingsamenwerking West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) biedt de begroting 2024 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2024 en geen zienswijze op de begroting in te dienen. Wel stelt het college voor om een zienswijze te geven op het voorstel van de BWB om actuele loon- en prijsindices te verwerken in de begroting nadat deze door de raden zijn behandeld. Het college neemt in de zienswijze op deze werkwijze onwenselijk te vinden. De jaarrekening 2022 van de BWB wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijzen begrotingen 2024 Gemeenschappelijke regelingen

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Roosendaalse gemeenteraad het voorstel aan met betrekking tot de zienswijzen op de begrotingen 2024, begrotingswijzigingen 2023 en een beleidsplan van de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de jaarrekeningen over 2022 van de gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2022 en accountantsverslag

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2022 en de resultaatbestemming 2022 vastgesteld. De verzending van de Jaarstukken 2022 naar de gemeenteraad van Roosendaal vindt plaats op 25 mei.

Adviesrapportage Gastelseweg

Er is een adviesrapportage Gastelseweg opgesteld ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om in te stemmen met het adviesrapport en de daaruit voortvloeiende aanvullende activiteiten.