Openbare B&W besluitenlijst 24 januari 2023

Ontwerp Regionaal Beleidsplan (politie-eenheid Zeeland - West-Brabant)

Overeenkomstig artikel 39 van de Politiewet 2012 stellen de burgemeesters van de 37 gemeenten in het gebied van de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant en de hoofdofficier van justitie ten minste eenmaal in de vier jaar een Regionaal Beleidsplan vast.

Op grond van artikel 38b, lid 2, van de Politiewet 2012 hoort de burgemeester de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Door middel van het raadsvoorstel wordt de Roosendaalse gemeenteraad in kennis gesteld van het ontwerpbeleidsplan en wordt de gemeenteraad in gelegenheid gesteld om haar gedachten naar voren te brengen.

Visie Integrale Kind Centra (IKC) en Integraal Huisvesting Programma (IHP)

Om tot een toekomstbestendig scholenbestand te komen in de gemeente Roosendaal wenst de gemeente een visie en integraal huisvestingplan uit te werken. Daarbij wordt ingezet op een betere regie in de samenwerking met de lokale schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere relevante partijen. Met ondersteuning van een gespecialiseerd adviesbureau wordt in 2023 een proces opgestart om samen met alle partijen samen te werken aan de basis voor een visie en integraal huisvestingsplan voor het primair- en speciaal onderwijs. In het bijzonder wordt daarbij ook nadrukkelijk gekeken naar de behoefte en manieren om integrale kindcentra te gaan ontwikkelen in de gemeente Roosendaal. De te maken kosten voor het betrekken van een gespecialiseerd adviesbureau worden betaald uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.