Openbare B&W besluitenlijst 24 oktober 2023

Zuidelijke verbindingsweg Tolberg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Roosendaalse gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de realisatie van de verbindingsweg Tolberg. Inclusief fietspad, landschappelijke inpassing en ondertunneling van de spoorweg die nu de Willem Dreesweg kruist, alsmede daartoe de financiële middelen ter beschikking te stellen. Hiermee komt de langgekoesterde wens om de wijk Tolberg beter te ontsluiten op het rijkswegennet en het spoor aan de Willem Dreesweg te onder tunnelen een grote stap dichterbij. Ter uitvoering daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders tevens besloten in aanvulling op het eerdere gevestigd voorkeursrecht een voorkeursrecht te vestigen op het Oostelijke deel (Thorbeckelaan Willem Dreesweg) van het tracé voor de verbindingsweg Tolberg. Parallel aan de minnelijke verwerving van gronden ten behoeve van de verbindingsweg de administratieve onteigening voor te bereiden.

Ontwerpbestemmingsplan Fatimakerk 

Initiatiefnemer, FLS Vastgoed II B.V, is voornemens om de Onze Lieve Vrouw van Fatimakerk aan de Doctor Schaepmanlaan 90 te Roosendaal te herbestemmen. Het betreft een gebruikswijziging van bestaande bebouwing. Daarnaast vindt gedeeltelijke sloop (van het Fatimahuis) plaats en wordt ter plaatse nieuwbouw gerealiseerd. De gewenste functies bestaan uit (woon)zorg, (regulier) wonen en maatschappelijke functies. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Participatieverordening en Delegatiebesluit Omgevingswet 

In de Participatieverordening van de gemeente Roosendaal zijn regels opgenomen over hoe in de gemeente Roosendaal omgegaan wordt met de instrumenten participatie en inspraak. Deze verordening regelt het betrekken van burgers bij de ontwikkeling – mede omvattend de voorbereiding, uitvoering en evaluatie- van gemeentelijk beleid en het uitwisselen van ideeën tussen burgers en gemeente (tweerichtingsverkeer) of in bepaalde gevallen tussen burgers, initiatiefnemer en/of gemeente. Een van de doelen van de Omgevingswet is snellere dienstverlening. Het Delegatiebesluit Omgevingswet kan mede voor deze versnelling zorgen door taken van de gemeenteraad te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders deze taken mag uitvoeren zonder besluit door de gemeenteraad. De Roosendaalse gemeenteraad blijft uiteraard de kaderstellende en controlerende taak behouden

Verzoekbesluit tot onteigening Stadsoevers 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Roosendaalse gemeenteraad voor te stellen de Kroon te verzoeken de administratieve onteigeningsprocedure te voeren met als doel een Koninklijk besluit tot onteigening van percelen in het project Stadsoevers. Alsmede om de gerechtelijke procedure voor te laten bereiden en na verlening van het Koninklijk besluit te laten voeren door de stadsadvocaat.

Richtlijnen begroting 2025 Gemeenschappelijke Regelingen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om de financiële- en beleidsmatige richtlijnen, waarmee de gemeenschappelijke regelingen in hun begroting 2025 rekening dienen te houden, vast te stellen.

Regionale samenwerking op Informatie en ICT 

Vanuit de deelnemers (Etten-Leur, Moerdijk, Tholen, Werkplein en Roosendaal) van ICT WBW is in november 2022 uitgesproken dat er meer energie moet op de samenwerking en dat deze op onderdelen anders moet worden ingericht, met meer samenhang en samenwerking tussen de i (informatisering) en a (automatisering) en met meer de nadruk op regie in plaats van technisch beheer. De deelnemers gaan tot 2026 een intensievere samenwerking aan om kennis en de schaarse middelen efficiënter in te zetten. Zo gaan we toewerken naar een nieuwe samenwerkingsvorm. We gaan nu samen de eerste stappen op het gebied van efficiency en samenwerking zetten en zo met meer wendbaarheid, capaciteit en kennis toe werken naar een toekomstbestendige dienstverlening.