Openbare B&W besluitenlijst 26 maart 2024

Dekkingsplan gebiedsgerichte opkomsttijden 2024-2027 

Het dekkingsplan gebiedsgerichte opkomsttijden 2024-2027 maakt onderdeel uit van het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het dekkingsplan geeft inzicht in de prestaties van de brandweerzorg. In deze adviesnota wordt het dekkingsplan gebiedsgerichte opkomsttijden uitgelegd en wordt verteld wat dit betekent voor de gemeente Roosendaal. Het college van burgemeester en wethouders legt het dekkingsplan van de Veiligheidsregio ter kennisname voor aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Afdoeningsvoorstel toezegging 2021-A34

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad van Roosendaal via een raadsmededeling over de stand van zaken met betrekking tot de Actie- en Investeringsagenda Brabant en de in dat kader in 2021 geselecteerde projecten van de gemeente Roosendaal.

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Slimme en Duurzame Mobiliteit Brabantstad - B7 

Het college van burgemeester en wethouders ondertekent de samenwerkingsovereenkomst 2024-2028 voor Slimme en Duurzame Mobiliteit in BrabantStad. Dit regelt de beleidsmatige en financiële inzet van de provincie Noord-Brabant en de B7-gemeenten voor gezamenlijke mobiliteitsprojecten. Deze stap versterkt de samenwerking met de B7-gemeenten en draagt bij aan het vergroten van netwerken en directe betrokkenheid bij mobiliteitsbesluitvorming op verschillende niveaus. 

Het sluit aan bij huidig beleid en ruimtelijke ambities. De samenwerking omvat zeven speerpunten:

  • Regionaal verkeersmanagement, 
  • Mobiliteitsdata, 
  • Gedeelde mobiliteit en openbaar vervoer, 
  • Fietsstimulering, 
  • Verstedelijking en mobiliteit, 
  • Duurzame infrastructuur,
  • Internationale samenwerking.