Openbare B&W besluitenlijst 26 september 2023

Transformatie gesloten jeugdzorg (Almata)

Voor de uitvoering van JeugdzorgPlus is door de regio's West-Brabant West, West-Brabant Oost en Zeeland een overeenkomst afgesloten. De overeenkomst met Almata eindigt per 31 december 2023. Dit betekent dat de 3 regio’s per 1 januari 2024 een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten. De financiële kaders voor een meer toekomstgerichte werkwijze zijn vastgelegd in collegebesluiten die in alle gemeenten van de regio worden genomen.

Convenant bibliotheek West-Brabant 2024-2027

Bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) en Bibliotheek VANnU (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert) zijn op 1 januari 2020 gefuseerd tot de Bibliotheek West-Brabant. Vanaf 2020 is er een convenant opgesteld dat loopt tot 2024. De acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek werken duurzaam samen ten behoeve van het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) voor hun inwoners. Zij zien toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, efficiëntie en continuïteit van bibliotheekdiensten.

Vanuit de gezamenlijke overtuiging dat naast de individuele subsidierelaties een gezamenlijke uitwisseling van informatie, overleg en afstemming tussen partijen nodig is die transparantie bevordert en efficiency verhoogt, hebben genoemde gemeenten en de bibliotheek een convenant afgesloten. Hierin zijn overkoepelende afspraken gemaakt over de wijze en de inhoud van de samenwerking. Het convenant is afgesloten voor een periode van vier jaar en loopt eind 2023 af. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het nieuwe convenant voor de periode 2024-2027. Wethouder Klaar Koenraad zal namens gemeente Roosendaal in het najaar van 2023 het convenant ondertekenen.