Openbare B&W besluitenlijst 27 februari 2024

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Roosendaal 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde op 7 september 2018 het “Breed Offensief” aan. De bedoeling van deze maatregelen is om de arbeidsmarktkansen te vergroten voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet wordt hiervoor op een aantal punten aangepast. Het gevolg is dat ook de Integratieverordening Gemeente Roosendaal aangepast moet worden.

Beleidsregel energietoeslag 2023 

Op 3 oktober 2023 is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 door de eerste Kamer aangenomen. De reeds vastgestelde beleidsregel energietoeslag 2022 en 2023 is per 31 december 2023 komen te vervallen. Met de beleidsregel energietoeslag 2023 regelen we dat inwoners nog tot 31 maart 2024 een aanvraag energietoeslag over het kalenderjaar 2023 in kunnen dienen. In de nieuwe beleidsregel is tevens de referteperiode voor het bepalen van het inkomen gewijzigd

Vaststelling paraplubestemmingsplan 'Wonen' 

Er is een paraplubestemmingsplan opgesteld die is bedoeld voor het hele gemeentelijke grondgebied. Dit paraplubestemmingsplan is erop gericht om ongebreidelde ‘verkamering’ van panden en woningsplitsingen die de leefbaarheid aantasten, tegen te gaan. Ook wordt in het bestemmingsplan een nieuwe definitie van het begrip ‘woning/wooneenheid’ geïntroduceerd. Daarmee wordt het aantal ‘losse’ personen dat in een woning woonachtig mag zijn, verminderd. De ontwerpversie van het paraplubestemmingsplan heeft met ingang van 18 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het paraplubestemmingsplan wordt nu ter besluitvorming aan de Roosendaalse gemeenteraad aangeboden.

Vaststellen bestemmingsplan Openluchttheater Vrouwenhof 

De gemeente Roosendaal heeft de wens om voorstellingen te kunnen blijven geven in het openluchttheater Vrouwenhof. Het huidige bestemmingsplan laat dit onvoldoende toe. Het college van burgemeester en wethouders besluit nu het bestemmingsplan Openluchttheater Vrouwenhof ter besluitvorming aan te bieden aan de Roosendaalse gemeenteraad. Dit bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van het geven van kleinschalige en middelgrote voorstellingen met beperkt versterkt geluid. Het gebruik van de al gerealiseerde voorzieningen wordt hiermee structureel mogelijk gemaakt.

Aankoop in het complex Stadsoevers (Westelijke Havendijk 10A Roosendaal)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een perceel grond minnelijk te verwerven ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Stadsoevers. Hiermee wordt tevens de ingezette onteigening van dit perceel voorkomen.

Vaststellen bestemmingsplannen uitbreiding woonwagenlocaties 

Gemeenten dienen zorg te dragen voor voldoende standplaatsen voor woonwagenbewoners. In Roosendaal is sprake van een tekort aan woonwagenstandplaatsen. Om die reden is uitbreiding van het aantal standplaatsen noodzakelijk. De ontwerpbestemmingsplannen 'WWC Sportstraat' en 'WWC Christiaan Huijgensstraat' hebben ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in de bestemmingsplannen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de twee bestemmingsplannen ter besluitvorming aan te bieden aan de Roosendaalse gemeenteraad. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de uitbreiding van het woonwagencentrum Van Coothlaan. De uitbreiding van deze locatie blijkt geen optie te zijn. Om die reden wordt afgezien van de uitbreiding van het centrum aan de Van Coothlaan.

Decembercirculaire Gemeentefonds 2023 

Op 6 december 2023 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds gepubliceerd. De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Door middel van de raadsmededeling wordt de Roosendaalse gemeenteraad geïnformeerd over de financiële consequenties van de decembercirculaire 2023 voor de gemeente Roosendaal.

Spoorboekje 2024 

Het Spoorboekje is een planningsdocument voor de Planning & Control-producten en heeft als doel om deze producten tijdig, volledig en betrouwbaar tot stand te brengen. Op deze wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan de sturing, beheersing en verantwoording binnen de gemeente Roosendaal. In het Spoorboekje zijn ook de begrotingsrichtlijnen voor de volgende jaren opgenomen. Het college heeft het Spoorboekje 2024 vastgesteld. Via een raadsmededeling wordt het Spoorboekje aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Resultaten Bewonersenquête en jongerenvragenlijst 2023 

De gemeente Roosendaal heeft in 2023, voor de 13e keer onder 8.500 inwoners van 16 jaar en ouder een Bewonersenquête uitgezet. De meeste respondenten hebben de vragenlijst via internet ingevuld: 2.153 (67%), waarvan 843 zonder uitnodiging (via de open link). Daarnaast hebben 1.068 respondenten (33%) de vragenlijst schriftelijk ingevuld. Het uiteindelijke aantal respondenten waarmee in het onderzoek gewerkt is, is dan 3.221. 

De netto respons bedraagt daarmee 38% van alle aangeschreven inwoners. Dat is een hogere respons dan de respons van 2021 (32%), 2017 (33%) en 2015 (34%). 
Vanwege de grote omvang van de steekproef is deze respons ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te doen op gemeente- en wijkniveau. Om de groep jongeren te bereiken is er een verkorte vragenlijst uitgezet middels ‘Swipocratie’. De vragenlijst ging over dezelfde thema’s (leefomgeving, veiligheid, gezondheid, voorzieningen en meedoen, maar dan specifiek gericht op jongeren, zoals bijv. uitgaan in Roosendaal en mogelijkheden om vrienden te ontmoeten. 

Op deze vragenlijst hebben bijna 700 jongeren gereageerd. De resultaten zijn verwerkt in de infographics jongerenenquête.