Openbare B&W besluitenlijst 28 februari 2023

Verlenging inkoopcontract jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij TWB

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). TWB voert dit in Roosendaal uit voor de kinderen van 0-4 jaar. Wettelijk is bepaald dat de organisatie die de opdracht heeft voor de JGZ, voor die leeftijdsgroep ook het Rijksvaccinatieprogramma verzorgt. Omdat de overeenkomsten met TWB voor de JGZ en voor het Rijksvaccinatieprogramma per 31 december 2023 verlopen, is besloten om gebruik te maken van de tweede, tevens laatste, optie tot verlenging van beide contracten. De twee overeenkomsten bieden deze mogelijkheid. De uitvoering van de JGZ is in de afgelopen jaren naar tevredenheid gedaan en daarom worden de overeenkomsten JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma met TWB voor de jaren 2024 en 2025 verlengd. 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan snelfietsroute F58- oostelijk deel

Met ingang van 12 september 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Snelfietsroute F58 – oostelijk deel” gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Na afloop van de termijn is in november een reactie van de provincie Noord Brabant ontvangen. Reden van de overschrijding van de termijn is gelegen in het feit dat met een recente uitspraak van de Raad van State het natuurcompensatie-beleid van de provincie ‘onder vuur’ is komen te liggen. In overleg met de provincie is de zienswijze in dit proces meegewogen en is het bestemmingsplan aangepast. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling aan de gemeenteraad van Roosendaal worden aangeboden. 

Subsidie collectieve duurzame energievoorziening t.b.v. Nispens Energie Collectief 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het uitkeren van een eenmalige subsidie van €20.000,- aan Nispens Energie Collectief (NEC) ten behoeve van de ontwikkeling van een collectieve duurzame energievoorziening. Het Bewonersplatform Nispen is initiatiefnemer, kartrekker en ondersteuner van het Nispens Energie Collectief. Hiermee geeft het Bewonersplatform een vervolg aan de in 2020 vastgelegde intentie om het dorp Nispen te ondersteunen in de ontwikkeling van een warmtenet en in het realiseren van een duurzame warmtelevering in Nispen.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023

De gemeente Roosendaal wil als professionele organisatie opereren bij haar inkopen. We willen o.a. transparant zijn en in de basis iedereen gelijk behandelen. Om daar naar te handelen is een inkoopbeleid als uitgangspunt onmisbaar. Maatschappelijke ontwikkelingen en belangrijke thema's hebben ertoe geleid dat het bestaande beleid is aangepast naar een nieuw inkoopbeleid. De klachtenregeling aanbesteden is aangescherpt en verwerkt in het inkoopbeleid. In samenhang met het beleid worden de inkoopvoorwaarden onder de loep genomen, dit gebeurt in D6-verband. (De D6 bestaat uit de gemeenten Etten Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) Deze samenwerking heeft het eindresultaat nog niet opgeleverd, maar dit staat de invoering van het gewijzigde inkoopbeleid en de klachtenregeling aanbesteden niet in de weg. Het nieuwe beleid zal na accordering openbaar te raadplegen zijn via o.a. de gemeentelijke website.

Verordeningen, Controleprotocol Rechtmatigheid 2023 en normenkader 2022

Naar aanleiding van het van toepassing zijn van de Rechtmatigheidsverantwoording in 2023 moet de opdracht van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld en de kaderstellende verordeningen van de gemeenteraad worden aangepast. De opdracht van de gemeenteraad is vastgelegd in het Controleprotocol Rechtmatigheid. De bijbehorende kaders in de Controleverordening en aanverwante Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Handelingsperspectief Station Roosendaal 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een handelingsperspectief opgesteld rondom het Station Roosendaal. De gemeente Roosendaal is op diverse terreinen actief op dossiers die verband houden met het spoor. Dit zijn diverse, vaak ook onderling samenhangende dossiers. Met het handelingsperspectief is gestructureerd een aantal vervoers- en ruimtelijke aspecten en ambities in beeld gebracht van zowel spoorpartijen als provincie Noord Brabant en gemeente Roosendaal. Dit is gebeurd vanuit verschillende invalshoeken, waardoor bepaalde ambities kunnen rekenen op overeenstemming en op bepaalde onderdelen nader onderzoek is vereist. Zodoende is er eveneens een document opgesteld met noodzakelijke vervolgstappen die nog gezet moeten worden en wie welke rol hierin heeft.