Openbare B&W besluitenlijst 28 maart 2023

Eindrapport 'Verborgen Leed', lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling Roosendaal

Naar aanleiding van de motie weerbaarheid senioren informeren wij de raad over het eindrapport Verborgen Leed, lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling Roosendaal. Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld. De aanpak van ouderenmishandeling komt voort uit de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Vaak wordt door gemeenten nog weinig invulling gegeven aan de aanpak van deze specifieke vorm van huiselijk geweld. Daarom heeft ouderenmishandeling meer aandacht en een eigen plan van aanpak nodig. Het tegengaan van ouderenmishandeling is ook één van de speerpunten die de gemeenten in de regio West-Brabant in hun regionale aanpak ‘Geweld hoort nergens thuis’ hebben benoemd. In nauwe samenwerking met Regioplan is voor Roosendaal een plan van aanpak ouderenmishandeling opgesteld.

Wijziging beleidsregels toetsen melding uitweg

De huidige criteria voor de maximale breedte van een uitweg in de Beleidsregels toetsen melding uitweg gemeente Roosendaal maken geen onderscheid tussen de uitrit van particulieren binnen de bebouwde kom en die van bedrijven en instellingen binnen de bebouwde kom, niet zijnde aan huis gebonden beroepen. Dit is wel gewenst zodat maatwerk geleverd kan worden.

Citydeal Dynamische Binnensteden

Roosendaal gaat meedoen aan de landelijk CityDeal Dynamische Binnensteden van het Ministerie van BZK. De binnenstad geeft identiteit en een hart aan de stad. Het zijn toplocaties waar mensen om uiteenlopende redenen samenkomen. Daardoor hebben binnensteden sociaal, economisch en maatschappelijk hoge waarde Binnensteden staan aan de vooravond van grote veranderingen in programmering, gebruik en vorm. Om ze aantrekkelijk te houden en toekomstbestendig te maken is het belangrijk om op die veranderingen te kunnen sturen. In deze City Deal werken ministeries, grote steden en andere partners samen om dat de bereiken. Dit gebeurt door de mogelijkheden om regie te voeren te versterken en door instrumentarium te verkennen en te ontwikkelen om de regierol waar te maken.

Aanpassen budget verbouw en verduurzaming Kloosterstraat 21

Voor de verbouwing van de Kloosterstraat 21 in Wouw is aanvullend budget nodig. Het gebouw wordt verder verduurzaamd. Het moment wordt aangegrepen om hybride warmtepompen toe te passen zodat er straks tot zo’n 75 procent minder gas wordt verbruikt. Daarnaast zijn er prijsstijgingen en enkele onvoorziene zaken in het werk naar voren gekomen.

Vervanging VRI's

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het vervangingsprogramma VRI’s gefaseerd uit te voeren over de jaren 2023-2025 en stemt in met het beschikbaar stellen van de hiervoor opgenomen kredieten van €1.640.000 vanuit het door de raad vastgestelde Investeringsplan.