Openbare B&W besluitenlijst 28 november 2023

Tariefswijziging Kredietbank Nederland

Vanwege gewijzigde regelgeving rondom de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigt Kredietbank Nederland de tarieven voor een aantal producten per 1 september 2023. Hiervoor is een addendum (= een bijlage) bij de raamovereenkomst met Kredietbank Nederland opgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 'Beukenstraat 3, Heerle'

Het vrijstaande bedrijfsgebouw met bijbehorend perceel aan de Beukenstraat 3 in Heerle is al geruime tijd niet meer als zodanig in gebruik. Het leegstaande bedrijfsgebouw betreft een voormalig kantoor van de Rabobank. Inmiddels is de wens ontstaan om dit perceel te herontwikkelen naar woningbouw, waarbij de bestemming 'Gemengd - 3' wordt gewijzigd naar 'Wonen - 1'. Hierbij is het voornemen om in totaal vijf aaneen gebouwde (levensloopbestendige) woningen mogelijk te maken. Het nieuwe bestemmingsplan 'Beukenstraat 3, Heerle' maakt deze ontwikkeling mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Afsluiten posterieure overeenkomst met Alwel voor Stadsoevers Noordwest

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aangaan van een overeenkomst met woningcorporatie Alwel. Alwel gaat op Stadsoevers 87 woningen ontwikkelen, die overwegend bestaan uit betaalbare woningen in verschillende segmenten. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van Stadsoevers en worden ook hier betaalbare woningen toegevoegd.