Openbare B&W besluitenlijst 29 augustus 2023

Programma ‘Meedoen en gelijke kansen 2024 - 2026’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het collegeprogramma ‘Zij aan Zij’, een gemeente met ambitie 2022 - 2026,
5 ambities en 15 prioriteiten geformuleerd waaraan zij wil werken. Een van die prioriteiten is 'de inclusieve samenleving' (prioriteit 3). Roosendaal wil een inclusieve samenleving zijn om te bevorderen dat alle inwoners gelijkwaardig kunnen meedoen op alle terreinen van het leven en gelijke kansen ervaren. Met het programma 'Meedoen en gelijke kansen 2024 – 2026’ willen we in de aankomende jaren, aan de hand van zes themalijnen met concrete acties, projecten en activiteiten per jaar, aan de slag gaan om de situatie van inwoners, die nu nog vaak beperkingen en drempels ervaren, worden gediscrimineerd en uitgesloten en/of met onveiligheid worden geconfronteerd, te verbeteren.

Beslissing op bezwaar Atoomweg 22

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Atoomweg 22 te Roosendaal. Hiertegen is destijds bezwaar aangetekend, alsmede een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. Als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter is het college van burgemeester en wethouders opgedragen een nieuwe beslissing op de ingediende bezwaarschriften te nemen. Onder aanvulling en actualisering van de aanvraag heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning in stand te laten.