Openbare B&W besluitenlijst 29 juni 2022

Vaststelling Buitengebied Wouw 2020

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Wouw 2020 heeft enige tijd geleden op de gebruikelijke wijze gedurende zes weken ter visie gelegen. Gedurende deze termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Er zijn 41 zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen zijn van een gemeentelijk antwoord voorzien en neergelegd in de Nota zienswijzen die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er ook nog enige ambtshalve aanpassingen aangebracht, voortvloeiende uit actuele inzichten. Bovendien is ook nog een procedure Milieueffectrapportage gevolgd. Ook deze maakt onderdeel uit van het door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.

Intentieovereenkomst Wouwseweg (Dit is Plek)

Naar aanleiding van de inpassing van een doorsteek in de verbindingsboog van de snelweg ten behoeve van de snelfietsroute F58, is het gesprek aangegaan met de eigenaar van het perceel ‘Dit is plek’ aan de Wouwseweg. De eigenaar is bereid om samen met de gemeente te onderzoeken of woningbouw op de locatie tot de mogelijkheden behoort. Om de samenwerking tussen de eigenaar en de gemeente te bekrachtigen is een intentieovereenkomst opgesteld en wordt deze op korte termijn ondertekend.

Financiële verordening Roosendaal 2022

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen de aangescherpte financiële verordening 2022 vast te stellen. De verordening is aangepast om beter in lijn te zijn met het BBV. In de verordening zijn enkele passages aangepast, zodat deze (nog) beter aansluiten bij de realiteit binnen onze gemeente.

Verkoop grond bedrijventerrein Schotsbossenstraat aan Famya Holding B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot verkoop van een bedrijfskavel ter grootte van 10.238 m2 aan de Schotbossenstraat te Roosendaal aan Famya Holding B.V.

Spoedprocedure de Baayaert

OBS de Baayaert wil haar pand voor de school en kinderopvang in Wouw vernieuwen. Eerder is met de basis hiervan reeds ingestemd middels een voorbereidingskrediet. Nu is het bouwkrediet aan de orde. Geschikte plekken voor tijdelijke huisvesting zijn er niet echt in Wouw, behalve de oud bouw van de Stappen die nu leeg staat. Benutting hiervan bespaart de gemeente veel geld voor tijdelijke huisvesting en is qua plek in de gemeenschap ook veel vriendelijker voor de ouders en kinderen. Hiertoe is versnelde besluitvorming voor de zomervakantie nodig om deze win win te benutten.