Openbare B&W besluitenlijst 3 oktober 2023

Eenmalige compensatie Mytylschool Roosendaal t.b.v. vervoer leerlingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een eenmalige maximale vergoeding van € 8.000 aan de Mytylschool. Deze vergoeding is voor het compenseren van de extra kosten voor leerlingenvervoer als gevolg van een onvoorziene situatie in het schooljaar 2022-2023.

Geactualiseerde Nota verbonden partijen

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Roosendaalse gemeenteraad het voorstel aan met betrekking tot de zienswijzen op de conceptversie van de geactualiseerde nota ‘Verbonden Partijen’.

Programmabegroting 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2024 behandeld en vastgesteld. De Programmabegroting (inclusief de meerjarenraming 2025-2027 en het investeringsplan 2024-2027) is sluitend. De Programmabegroting 2024 wordt ter vaststelling aan de Roosendaalse gemeenteraad aangeboden. Daarnaast wordt de actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2027 ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden

Zienswijzebehandeling het veranderen van een pluimveehouderij

Op 1 mei 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een pluimveehouderij aan de Haiinksestraat 1a te Roosendaal.

Het gaat hier om een aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting.

De zienswijze is in concept behandeld door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met dit concept besluit van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 

Mandaatbesluit provinciale aanbesteding laadpalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft directeur provincie gemandateerd voor verdere besluiten in de gezamenlijke aanbesteding publieke laadinfrastructuur